อบรมเชิงปฏิบัติการ “ครูแนะแนวและโคช : บทบาทเดิมปฏิบัติการใหม่ในยุคการศึกษาศตวรรษที่ ๒๑”

นายสําเริง บุญโต ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานและให้โอวาทการบรรยาย “เส้นทางการศึกษาต่อเพื่อการมีงาน และการประสานความร่วมมือการจัดหลักสูตรอาชีพระยะสั้น” โดยมีนายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร กล่าวรรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน วิทยากรผู้บรรยายโดยว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลังทรัพย์ ผู้อํานวยการวิทยาลัย อาชีวศึกษาสุรินทร์ อบรมเชิงปฏิบัติการ“ครูแนะแนวและโคช : บทบาทเดิมปฏิบัติการใหม่ในยุคการศึกษาศตวรรษที่ ๒๑” โดย นายธวัช มณีผ่อง อาจารย์ประจําหลักสูตรการพัฒนาสังคม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พักรับประทานอาหารกลางวัน @ ศาลาสมาคม ฝึกปฏิบัติการ “ครูแนะแนวและโคช : บทบาทเดิมปฏิบัติการใหม่ในยุคการศึกษาศตวรรษที่ ๒๑” โดย นายธวัช มณีผ่อง อาจารย์ประจําหลักสูตรการพัฒนาสังคม คณะศิลปศาสตร์ หาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ หอประชุมรวมฤทัยธำรง โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

Related posts