การเปิดชั้นเรียน PLC เพื่อรับการประเมิน Smart Teacher

โรงเรียนสิรินธรดำเนินการเปิดชั้นเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อรับการประเมิน SMART TEACHER กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ โดยนายธีระพล เสาะแสวง กลุ่มสาระฯภาษาไทย นางอสิพร ไชยเทพ กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ นายนวัช หาทรัพย์ กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย ครูกรรณิการ์ ว่าเร็วดี กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ นางสาวอรอนงค์ อินทร์ตา กลุ่มสาระฯ คอมพิวเตอร์ นายสมชาย วงษา กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ ครูณิชานันท์ รักษ์คิด กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา นางสาวมัทนียา เสียงสนั่น กลุ่มสาระฯศิลปะ
นางวลัยพรรณ จารุทรัพย์สดใส และกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ นางสาวหทัยชนก ศูนย์ตรง

Related posts