การอบรมหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ขั้นพื้นฐาน

นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร เข้าร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรม การอบรมหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ขั้นพื้นฐาน ในครั้งนี้นางกิมาภรณ์ เติมสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร ได้รับแต่งตั้งเป็นรองผู้ตรวจการผู้บำเพ็ญประโยชน์และนางรัตนา รัตนกาญจน์ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยผู้ตรวจการผู้บำเพ็ญประโยชน์จากสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ นางละออ ศรีไทย ได้รับรางวัล AP Award จากสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งเอเชียแปซิฟิก

Related posts