ค่ายอัจฉริยภาพทางวิชาการ ม.4

นักเรียนสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1-416 โรงเรียนสิรินธร เข้าค่ายอัจฉริยภาพทางวิชาการ โดยมีการส่งเสริมความรูู้้ให้กับนักเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ณ หอประชุมรวมฤทัยธำรง และวิชาภาษาไทย ณ หอประชุมธารน้ำใจ

Related posts