โครงการ หนึ่งใจ…ให้ธรรมะ

นายสำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ประธานในพิธีโครงการ หนึ่งใจ…ให้ธรรมะ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักธรรม คําสั่งสอนของพระพุทธศาสนา ทั้งยังสามารถนํามาปฏิบัติในการดําเนินชีวิตได้ อย่างถูกต้อง ซึ่งจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๓ ตุลาคม ๒๕๒๓ โดยมีนายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม

Related posts