แสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร ได้กล่าวแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เนื่องมาจากเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. นักเรียนโรงเรียนสิรินธร ได้แก่ นางสาวมุฑิตา ปัญญาเหลือ นายวัชระ ป้อมอุ่นเรือน และนางสาวปภานิจ ทองเทือก เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรและทุนการศึกษา จำนวนทุนละ ๔,๐๐๐ บาท จากการแข่งขันอ่านออกเสียงและแต่งคำประพันธ์ ในลำดับรองชนะเลิศลำดับที่ ๒ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร เนื่องในวัน ๒๓๐ ปี วันประสูติ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส จากนายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรีซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯให้เป็นผู้แทนพระองค์
และเป็นผู้แทนนายณัฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบโล่และเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศเขียนเรียงความในหัวข้อ “ร้อยเรียงภาษา นำพาต้านทุจริต” ในโครงการการแข่งขันเรียงความ
โครงการครูไทยรักษ์ภาษา ครั้งที่ ๑๒ “สวนสุนันท์สร้างสรรค์วัจนศิลป์สู่วาทจินต์พลังแห่งภาษา เสกสรรอักษราต่อต้านทุจริต” ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่และเกียรติบัตรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แก่
นางสาวพิยดา กมลรัมย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๔ ณ เวทีโดมรวมใจสิรินธร

Related posts