พิธีมอบรางวัล Sura Math Science Contest 2020


1 มีนาคม 2564 นักเรียนโรงเรียนสิรินธรที่เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมการสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รายการ “SuraMath Science Contest 2020” ซึ่งจัดโดยโรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ และได้รับรางวัล เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล จากนางปติมา กาญจนากาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ให้เกียรติมอบรางวัลดังกล่าว ดังรายนามต่อไปนี้

วิชาคณิตศาสตร์
1. เด็กหญิงทิพย์วรา เรืองโชติเสถียร ม.1 ลำดับที่ได้1 เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท
2.เด็กชายพิชญะ ทองสุก ม.2 ลำดับที่ได้1 เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท
3.เด็กชายสิทธินนท์ ธรรมรส ม.2 ลำดับที่ได้ชมเชย 3เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 500 บาท
4.เด็กชายมั่นมโน เหลี่ยมดี ม.3 ลำดับที่ได้1 เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท
5.เด็กชายบรรณวัฒน์ สิรภัทรชัยวงศ์ ม.3 ลำดับที่ได้3เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท
6.เด็กชายนวพล ธรรมกฤษดา ม.3 ลำดับที่ได้ชมเชย 2เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 500 บาท
7.นางสาวปัณณลักษณ์ เหลืองพัฒนผดุง ม.5 ลำดับที่ได้3เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท

วิชาวิทยาศาสตร์
1. เด็กหญิงดารัณ เนินงาม ม.1 ลำดับที่ได้2 เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท
2. เด็กหญิงชนาภา ทองพินิจ ม.1 ลำดับที่ได้3เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท
3. เด็กหญิงเขมจิรา เทศแก้ว ม.1 ลำดับที่ได้ชมเชย 2เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 500 บาท
4. เด็กชายพิชญะ ทองสุก ม.2 ลำดับที่ได้3 เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท
5. เด็กชายธนกฤต วีรผาติวัฒน์ ม.3 ลำดับที่ได้1เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท
6. เด็กชายนวพล ธรรมกฤษดา ม.3 ลำดับที่ได้2 เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท
7. เด็กชายธนกร ลอวีระอมรพันธุ์ ม.3 ลำดับที่ได้ชมเชย 1 เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 500 บาท
8 เด็กหญิงฐิติอาภา ขำคม ม.3 ลำดับที่ได้ชมเชย 2 เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 500 บาท
9. นางสาวณฑิราภาสุ์ พงษ์ปิยานุรัตน์ ม.5 ลำดับที่ได้ชมเชย 3 เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 500 บาท

Related posts