สอบธรรมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2563

แม่กองธรรมสนามหลวง กําหนดให้มีการสอบธรรมสนามหลวง ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ ธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก โดยกําหนดสอบที่โรงเรียนสิรินธร เป็นสนาม ธรรมศึกษา อําเภอเมืองสุรินทร์ ที่ ๑ รหัส ๔๔๗๐๐๑

Related posts