โรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม” สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑ ศึกษาดูงานห้องสมุดโรงเรียนสิรินธร

โรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม” สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑ ศึกษาดูงานห้องสมุดโรงเรียนสิรินธร เนื่องจากได้พิจารณาแล้วเห็นว่าห้องสมุดโรงเรียนสิรินธรเป็นห้องสมุดที่มี มาตรฐานด้านการให้บริการและมีตกแต่งห้องสมุดที่เป็นระเบียบสวยงาม

Related posts