กิจกรรมวันรักวันลาและพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2563