ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู จำนวน 62 เครื่อง และขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู จำนวน 15 เครื่อง เพื่อติดตั้งอาคารวิไลพัฒนา (15) และอาคารปลั่งศรี มูลศาสตร์ (16) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

Invalid download ID.ประกาศ..

Related posts