ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

วันที่ 14 – 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โรงเรียนสิรินธร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ โดมรวมใจสิรินธร โดยมีนายรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับฟังคำชี้แจงและแนวปฏิบัติตนของนักเรียน จากกลุ่มบริหารวิชาการ งานกิจการนักเรียน งานอาคารสถานที่ และกลุ่มบริหารงบประมาณ

Related posts