บรรยากาศโรงเรียนในรูปแบบ Onsite

โรงเรียนสิรินธร เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยจัดให้มีการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรี…

Read More