บรรยากาศโรงเรียนในรูปแบบ Onsite

โรงเรียนสิรินธร เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยจัดให้มีการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน (On -Site) แบ่งนักเรียนออกเป็น ห้อง ก และ ห้อง ข นักเรียนสลับกันมาเรียนวันเว้นวัน เว้นระยะห่าง และปฏิบัติตามมาตรการของศบค. อย่างเครางครัด

Related posts