การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (performance Agreement : PA) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร ประธานการประชุมกล่าวเปิดกการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (performance Agreement : PA) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ หอประชุมรวมฤทัยธำรง โดยมี นายพรรษา ฉายกล้า วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ และนายเก่งกานต์ แก่นดี วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย เป็นวิทยากร

Related posts