ประกาศโรงเรียนสิรินธร เรื่อง การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์(Online) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)