ประกาศโรงเรียนสิรินธร เรื่องประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (ครูคณิตศาสตร์)

ตรวจเยี่ยมการจัดการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน

หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุรินทร์ ศึกษาธิการจังหวัดและเจ้าหน้าที่จาก สพม 33 การตรวจเยี่ยมการจัดการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2563

การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสิรินธร ขอขอบพระคุณ นางปติมา กาญจนากาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 พร้อมด้วย ศน. ตวงรัตน์ เกียรติคุณรัตน์ ศน. นาถสุดา จินดาศรี ศน. พชรพรรณ ด่านวิไล และ ศน. ปฤษณา อรรถเวทิน ในการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ภายใต้แนวคิด “เรียนออนไลน์อย่างมีความสุข เรียนได้ก็ดี เรียนไม่ได้ก็ไม่เป็นไร”

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครสอบ/สถานะการชำระค่าสมัครสอบ Sirindhorn School Test 4th ปีการศึกษา 2562

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครสอบ/สถานะการชำระค่าสมัครสอบ

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ระดับชั้น ป.4-6 ระดับชั้น ป.4-6 ระดับชั้น ป.4-6
ระดับชั้น ม.1 ระดับชั้น ม.1 ระดับชั้น ม.1
ระดับชั้น ม.2 ระดับชั้น ม.2 ระดับชั้น ม.2
ระดับชั้น ม.3 ระดับชั้น ม.3 ระดับชั้น ม.3
ระดับชั้น ม.4 ระดับชั้น ม.4 ระดับชั้น ม.4
ระดับชั้น ม.5 ระดับชั้น ม.5 ระดับชั้น ม.5

1 2 3 5