ค่ายการพัฒนาศักยภาพเยาวชนสู่ความเป็นเลิศ

โครงการค่ายการพัฒนาศักยภาพเยาวชนสู่ความเป็นเลิศ ระหว่างวันที่ 13 มีนาคม ถึง 6 พฤษภาคม พ.ศ.2560

“โดยคณะวิทยากรผู้มีประสบการณ์”

ช่วงเวลารับสมัคร

          23 กุมภาพันธ์  – 3 มีนาคม  2560  (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ)

 คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. มีสัญชาติไทย ภูมิลำเนาจังหวัดสุรินทร์
  2. มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรง และไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  3. เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3)
  4. เป็นผู้ที่ไม่เคยต้องรับโทษทั้งภายในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
  5. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.25

  เงื่อนไขเพิ่มเติม

          กลุ่ม วิทย์ – คณิตฯ   มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า  3.00

                                               มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ 5 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า  3.00

                                               มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษอังกฤษ 5 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า  3.00

          กลุ่ม ศิลป์ – ภาษา     มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า  2.50

                                                มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ 5 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า  2.50

                                                มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษอังกฤษ 5 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า  3.00

   สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครออนไลน์ สมัครสอบคลิก!!!

   Downlond เอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี้

                             ตารางการเข้าค่าย  คลิก
                             ใบสมัคร+กำหนดการ+รายจ่าย  คลิก

 

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์ ปพ.6

เรียน   คุณครูที่ปรึกษา และคุณครูหัวหน้าระดับทุกท่าน
            งานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ขอความร่วมมือคุณครูได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลการประเมินนักเรียนตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน (ปพ.6) โดยดำเนินการดังนี้
            1. คุณครูที่ปรึกษาดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ปพ.6 (ของครูที่ปรึกษา) จากเวปไซต์โรงเรียน บันทึกข้อมูล พร้อมพิมพ์เอกสารต้นฉบับ นำส่งที่หัวหน้าระดับ
            2. คุณครูหัวหน้าระดับดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ปพ. 6 (ฉบับหัวหน้าระดับ) จากเวปไซต์โรงเรียน แล้วนำข้อมูลที่ได้จากครูที่ปรึกษา บันทึกลงในแบบฟอร์มให้เรียบร้อยครบถ้วน พร้อมเขียนแผ่นซีดี ส่งมาที่งานประกันคุณภาพการศึกษา (ห้องแผนงาน)
            3. กำหนดส่งเอกสาร จากหัวหน้าระดับมาที่งานประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานประกันคุณภาพ

กรอกข้อมูลให้กับงานประกันคุณภาพ

เรียน..คุณครูวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เคารพ

งานประกันคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนสิรินธร  จังหวัดสุรินทร์ ขอความร่วมมือคุณครูวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้กรอกข้อมูลให้กับงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ เว็บไซต์โรงเรียนสิรินธร

—-> ดาวน์โหลด แบบฟอร์มงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

1. ดาวน์โหลด แบบฟอร์มงานมาตรฐาน

2. ดาวน์โหลด แบบฟอร์มงานสรุปผลสัมฤทธิ์

3. ดาวน์โหลด แบบฟอร์มงานสมรรถนะ

4. ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม ฟัง พูด อ่านเขียน เจตคติ และสุนทรียภาพ (บางกลุ่มสาระ)

5. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วเขียนแผ่นซีดี  ส่งที่งานประกันคุณภาพ ภายในวันที่ 30 พ.ย. 2558

หมายเหตุ หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่งานประกันคุณภาพ  ขอบคุณทุกท่าน

1 2 3 4