แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรม DLIT & Cloud

คลิกเข้าทำ แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรม DLIT & Cloud

View More แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรม DLIT & Cloud

การพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ หน่วยการเรียนรู้ About My Life สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD โดยนางเย็นฤทัย สามาลย์

View More การพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ หน่วยการเรียนรู้ About My Life สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD โดยนางเย็นฤทัย สามาลย์

ม.1 เวียนเทียนวันวิสาขบูชา

นักเรียนชั้น ม.1 ร่วมกิจกรรมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา ณ วัดศาลาลอย [ รูปภาพเพิ่มเติม ]

View More ม.1 เวียนเทียนวันวิสาขบูชา

ผลการสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 ประเภทห้องเรียนปกติ

View More ผลการสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 ประเภทห้องเรียนปกติ

บุคลากรทางการศึกษา (พนักงานทำความสะอาด)

  นายประสิทธิ์ ศิริสงวน นายสุชิน แลเพลิน นายทองศูนย์ ภูมิศาสตร์ นายสุทิศ เกษณอินทร์ นางสาวพิมล ราชสุข นายอรรถพงษ์ ดีทั่ว   *** พบข้อผิดพลาดหรือต้องการปรับปรุงข้อมูล ส่งข้อมูลได้ที่ khrutik@sirin.ac.th  

View More บุคลากรทางการศึกษา (พนักงานทำความสะอาด)

บุคลากรทางการศึกษา (ลูกจ้างประจำ)

  นายประสิทธิ์ ศิริสงวน นายสุชิน แลเพลิน นายทองศูนย์ ภูมิศาสตร์ นายสุทิศ เกษณอินทร์ นางสาวพิมล ราชสุข นายอรรถพงษ์ ดีทั่ว     *** พบข้อผิดพลาดหรือต้องการปรับปรุงข้อมูล ส่งข้อมูลได้ที่ khrutik@sirin.ac.th  

View More บุคลากรทางการศึกษา (ลูกจ้างประจำ)

ครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

    ครูพอย สุดจำนง หัวหน้ากลุ่มสาระฯ โทรศัพท์ 081-977-6633 ครูบรรจบ ด้วงมั่ง   ครูวัชระ ชาญศรี ครูชาญ จิรัฐติกาลกุลเวท ครูอำพล รติธรรมกุล   ครูศุภชัย จันทร์คำ   ครูสุนิศา สุดจำนง ครูสุวชัย ศรีบุญเรือง ครูพิชยนนท์ หอมนวล…

View More ครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา