คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2559

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล ฝ่าย 1 นางสาวนวลวรรณ  เวลาเกิด ประธานนักเรียน 2 นางสาวศกลวรรณ  หวังเป็น รองปธะธานนักเรียน 3 นางสาวรุ่งกาญจน์  สิงคนิภา รองประธานนักเรียน 4 นางสาวกิตติมา  ชำนิไกร เลขา, ติดตามประธานนักเรียน 5 นางสาวอัจฉรา  สุดตลอด…

View More คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2559

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

     นางภัทิรา เสงี่ยมศักดิ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ  นายพินิจ ดลเสมอผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ  นายสมนึก ศูนย์กลางผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ  นางเพราเพ็ญ เฮ้งตระกูลผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ  นางพรเพ็ญ ฐิติสมบูรณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ  นายวัฒนา อิ่มชื่นผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ  นางอารยา ศิริทิพย์ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ  พระครูปริยัติกิจธำรงผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ กรรมการ  นายพินิจ…

View More คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วิสัยทัศน์/ปรัชญา

โรงเรียนสิรินธร สร้างบุคคลมีคุณธรรม นำความรู้เชิดชูความเป็นไทย ก้าวไกลสู่มาตรฐานสากล ดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Sirindhorn School produces people haveing moral beyond knowledge, appreciating being Thai, progressing to universal standard, and following Sufficiency Economy Philosophy.…

View More วิสัยทัศน์/ปรัชญา

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ เป็นโรงเรียนประจำจังหวัด ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2478 เดิมชื่อว่า “โรงเรียนสตรีสุรินทร์” เดิมเปิดดำเนินการร่วมกับโรงเรียนสุรวิทยาคาร ตั้งแต่ พ.ศ.2479 ได้แยกออกจากโรงเรียนสุรวิทยาคาร และเมื่อ พ.ศ.2482 ย้ายไปอยู่บริเวณหลังศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ จากนั้น พ.ศ.2487 ย้ายไปอยู่บริเวณโรงเรียนเทศบาล 1 (ปัจจุบัน)ใน พ.ศ.2502 ย้ายมาตั้ง ณ บริเวณที่ตั้งปัจจุบัน ซึ่งเรียกว่า “หนองยาว”…

View More ประวัติโรงเรียน

พันธกิจ/เป้าหมาย

นักเรียน เป็นคนดีมีคุณธรรม มีความรอบรู้เพื่อยกระดับความสามารถสู่มาตรฐานสากล มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษามีค่านิยมที่ดีงาม มีความเป็นไทย และดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ข้อมูลจาก http://data.bopp-obec.info/web/index_view_mision.php?School_ID=1032650758&page=mision

View More พันธกิจ/เป้าหมาย