ค่ายอัจฉริยภาพทักษะภาษาไทย ปีการศึกษา 2560

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนสิรินธร  จังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมค่ายอัจฉริยภาพทักษะภาษาไทย  ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 – 21 มกราคม  2561 ณ หอประชุมรวมฤทัยธำรง  โรงเรียนสิรินธร  จังหวัดสุรินทร์  โดยมีนายภัทรพล  หมวกเหล็ก  รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร  จังหวัดสุรินทร์  เป็นประธนในพิธีเปิด

กิจกรรมภายในค่ายแบ่งเป็นฐานกิจกรรม จำนวน 10 ฐาน ดังนี้

ฐานที่ 1  เรียนรู้หลักภาษา

ฐานที่ 2  พจนาตามการณ์

ฐานที่ 3  ฝึกการอ่านเอาเรื่อง

ฐานที่ 4  ครบเครื่องเรื่องวรรณคดี

ฐานที่ 5  พาทีร่วมอาเซียน

ฐานที่ 6  ทดสอบเขียนตามคำบอก

ฐานที่ 7  รู้คำนอกภาษาไทย

ฐานที่ 8  ใฝ่ใจแต่งคำประพันธ์

ฐานที่ 9  รังสรรค์คำภาษาไทย

ฐานที่ 10  ส่งเสียงใสอ่านทำนอง

 

 

กิจกรรมวันสุนทรภู่

วันที่ 26 มิถุนายน 25560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ “น้อมรำลึกไท้รัชกาลที่ 9 เทิดเกล้ากษัตริยารัชกาลที่ 10 รสทิพยสิปปะภาษาไทย  พร้อมใจบูชาครูกวีศรีสุนทร (ภู่) ”  ณ เวทีโดมหน้าเสาธง  โรงเรียนสิรินธร  จังหวัดสุรินทร์  โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 – 5/16

โครงการค่ายอัจฉริยภาพทางภาษา

วันที่ ๒๖  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนสิรินธร  จังหวัดสุรินทร์  ดำเนินโครงการค่ายฉัจฉริยภาพทักษะทางภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ หอประชุมรวมฤทัยธำรง  โดยมีนายชิน  ไทยยิ่ง  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป  เป็นประธานในพิธีเปิด 

กิจกรรมในโครงการประกอบด้วยฐานกิจกรรม ๑๐ ฐาน ดังนี้

๑. เรียนรู้หลักภาษา

๒. พจนาตามการณ์

๓. ฝึกอ่านเอาเรื่อง

๔. ครบเครื่องเรื่องวรรณคดี

๕. พาทีร่วมอาเซียน

๖. ทดสอบเขียนตามคำบอก

๗. รู้คำนอกภาษาไทย

๘. ใฝ่ใจแต่งคำประพันธ์

๙. รังสรรค์คำภาษาไทย

๑๐. ส่งเสียงใสอ่านทำนอง

sam_9357 sam_9358 sam_9363 sam_9366 sam_9367 sam_9371 sam_9373 sam_9377 sam_9384 sam_9388 sam_9389 sam_9390 sam_9391 sam_9395 sam_9404 sam_9413 sam_9415

รางวัลชนะเลิศเหรียญเงิน การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2559 นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพฯ ผลปรากฏว่า เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  วรรณโพธิ์กลาง ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญเงิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) ได้รับโล่และทุนการศึกษา 7,000 บาท และ เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สัตตธารา ม.3/3 ได้รับรางวัลชมเชยรอบเจียระไนเพชร ได้รับเหรียญรางวัล เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 1,000 บาท ครูผู้ดูแลฝึกซ้อม 1.นางอนัญญา สุนทรารักษ์ 2.นางสาวสุทธิรัตน์ คงไทย 3.นางสาวอสิพร เอี่ยมสะอาด

s__6234120 s__6234121 s__6234122 s__6234123 s__6234124 s__6234125 s__6234126 s__6234127 s__6234128

การแข่งขันอ่านฟังเสียง โครงการธนชาต…ริเริ่มเติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ ๔๕

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสิรินธร  ส่งนักเรียนเข้าร่วมกันแข่งขัน การอ่านฟังเสียงโครงการ “ธนชาต…ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลปรากฏว่า นางสาวกัณฑิมา  สำราญจริง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันอ่านฟังเสียง ระดับ ม.๔-๖ และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และเป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปแข่งขันในระดับประเทศ 

IMG_0662IMG_0661IMG_0642 IMG_0643 IMG_0640 IMG_0630 IMG_0652IMG_0651

การแข่งขันอ่านฟังเสียง โครงการธนชาต…ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย

IMG_0661 IMG_0665 IMG_0666 IMG_0663 IMG_0664เมื่อวันวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘

นางสุจินดา  สินโพธิ์  รอผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ นางอนัญญา  สุนทรารักษ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางสาวสุทธิรัตน์  คงไทย ครูชำนาญการพิเศษ  และนางสาวกัณฑิมา สำราญจริง นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันอ่านฟังเสียง ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการ “ธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่ ๔๔  เข้าพบนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล 

 

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๕๙

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมเทิดนครินทร์ปิ่นสยาม สรรพศิลป์งามภาษาไทย ร้อยรวมใจบูชาครูกวีศรีสุนทร

เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมรวมฤทัยธำรง โรงเรียนสิรินธร  จังหวัดสุรินทร์

1 2