ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน OBEC QA โรงเรียนเมืองถลาง จังหวัดภูเก็ต

คณะโรงเรียนเมืองถลาง จังหวัดภูเก็ต ศึกษา OBEC QA การบริหารจัดการในสถานศึกษมาตรฐานสากล การเปิดชั้นเรียน การ PLC แลกเปลี่ยนเรียนรู้

การอบรมหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ขั้นพื้นฐาน

นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร เข้าร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรม การอบรมหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ขั้นพื้นฐาน ในครั้งนี้นางกิมาภรณ์ เติมสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร ได้รับแต่งตั้งเป็นรองผู้ตรวจการผู้บำเพ็ญประโยชน์และนางรัตนา รัตนกาญจน์ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยผู้ตรวจการผู้บำเพ็ญประโยชน์จากสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ นางละออ ศรีไทย ได้รับรางวัล AP Award จากสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งเอเชียแปซิฟิก

การอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลจิตอาสาพระราชทาน 904 ในสถานศึกษา

นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลจิตอาสาพระราชทาน 904 ในสถานศึกษา เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย และพบปะ ครู นักเรียนโรงเรียนสิรินธร ที่เข้ารับการอบรม ณ ห้องรวมฤทัยธำรง โรงเรียนสิรินธร

ตารางเรียนปีการศึกษา 1/2563 (Update 11 ต.ค. 2563)

มัธยมศึกษาปีที่ 1

มัธยมศึกษาปีที่ 2

มัธยมศึกษาปีที่ 3

มัธยมศึกษาปีที่ 4

มัธยมศึกษาปีที่ 5

มัธยมศึกษาปีที่ 6

การเปิดชั้นเรียน PLC เพื่อรับการประเมิน Smart Teacher

โรงเรียนสิรินธรดำเนินการเปิดชั้นเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อรับการประเมิน SMART TEACHER กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ โดยนายธีระพล เสาะแสวง กลุ่มสาระฯภาษาไทย นางอสิพร ไชยเทพ กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ นายนวัช หาทรัพย์ กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย ครูกรรณิการ์ ว่าเร็วดี กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ นางสาวอรอนงค์ อินทร์ตา กลุ่มสาระฯ คอมพิวเตอร์ นายสมชาย วงษา กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ ครูณิชานันท์ รักษ์คิด กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา นางสาวมัทนียา เสียงสนั่น กลุ่มสาระฯศิลปะ
นางวลัยพรรณ จารุทรัพย์สดใส และกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ นางสาวหทัยชนก ศูนย์ตรง

1 2 3 71