ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2562

นายภัทรพล หมวกเหล็ก รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ กล่าวพบปะผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2 และ 3 ณ บริเวณโดมรวมใจสิรินธร โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

การเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาฟิสิกส์

อ.วิทวัส และ อ.สรวิศ อาจารย์ผู้ประสานงาน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เดินทางมาเยี่ยมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาฟิสิกส์ ณ โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวทิพย์สุดา วิเศษสังข์

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวทิพย์สุดา วิเศษสังข์ นักเรียนเยาวชนคนเก่งฯ รุ่นที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๒ ในโครงการด้วยรักและห่วงใยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้รับพระราชทานพระราชวโรกาส เข้าเฝ้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เข้าพิธีรับมอบเข็มพระนามาภิไธย เกียรติบัตร และเงินทุนรางวัลจำนวน ๕,๐๐๐บาท

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา สพม. 33 (สุรินทร์) ปีการศึกษา 2562

ดร.อัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการเปิดงานมหกรรมวิชาการ
มัธยมศึกษา สพม. 33 (สุรินทร์) ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร โดยมีนายสำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธมศึกษา เขต 33 ผู้อำนวยการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธมศึกษา เขต 33 ให้การต้อนรับ กิจกรรมภายในงานประกอบด้านการจัดนิทรรศการนำเสนอผลการจัดกิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด การนำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครู 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมแนะแนว และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในการนี้ประธานในพิธีได้เยี่ยมชมซุ้มนิทรรศการโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายภัทรพล หมวกเหล็ก รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ คณะครู และนักเรียนให้การต้อนรับ

พิธีงานประเพณี แซนโฎนตา บูชาบรรพบุรุษ

คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธีงานประเพณี แซนโฎนตา บูชาบรรพบุรุษ ประจำปี 2562 ณ บริเวณอนุเสาวรีย์ พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง

1 2 3 55