ประกาศโรงเรียนสิรินธร เรื่องประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (ครูคณิตศาสตร์)

ประกาศโรงเรียนสิรินธร เรื่องประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (ครูศิลปะ)

ประกาศโรงเรียนสิรินธร เรื่องประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องสมุด

อบรมเชิงปฏิบัติการ “ครูแนะแนวและโคช : บทบาทเดิมปฏิบัติการใหม่ในยุคการศึกษาศตวรรษที่ ๒๑”

นายสําเริง บุญโต ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานและให้โอวาทการบรรยาย “เส้นทางการศึกษาต่อเพื่อการมีงาน และการประสานความร่วมมือการจัดหลักสูตรอาชีพระยะสั้น” โดยมีนายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร กล่าวรรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน วิทยากรผู้บรรยายโดยว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลังทรัพย์ ผู้อํานวยการวิทยาลัย อาชีวศึกษาสุรินทร์ อบรมเชิงปฏิบัติการ“ครูแนะแนวและโคช : บทบาทเดิมปฏิบัติการใหม่ในยุคการศึกษาศตวรรษที่ ๒๑” โดย นายธวัช มณีผ่อง อาจารย์ประจําหลักสูตรการพัฒนาสังคม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พักรับประทานอาหารกลางวัน @ ศาลาสมาคม ฝึกปฏิบัติการ “ครูแนะแนวและโคช : บทบาทเดิมปฏิบัติการใหม่ในยุคการศึกษาศตวรรษที่ ๒๑” โดย นายธวัช มณีผ่อง อาจารย์ประจําหลักสูตรการพัฒนาสังคม คณะศิลปศาสตร์ หาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ หอประชุมรวมฤทัยธำรง โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

วันสันติภาพสากล

องค์การสหประชาชาติได้กําหนดให้วันที่ 21 กันยายนของทุกปี เป็น “วันสันติภาพสากล” โดยประชาชนของทุกประเทศทั่วโลกจะร่วมกันรําลึกและรณรงค์เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงสันติสุขในการ อยู่ร่วมกันของสังคมทุกระดับทั่วโลก มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) มีความปรารถนาเป็น อย่างยิ่งในการสร้างกิจกรรมและ
ความร่วมมือเพื่อให้เกิดสันติภาพและสันติสุขอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้จัดกิจกรรม “โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอฐิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2563 ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร นำกล่าวสารสันติภาพ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ร่วมกันกล่าวข้อความในสารสันติภาพ พร้อมกัน ณ โดมรวมใจสิรินธร โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

โครงการประกวดวงดนตรีรณรงค์เพื่อการไม่ดื่ม ไม่สูบ ไม่เสพ E-san Music Award 2020

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ชมรม To Be Number One ศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ปปส.)และบริษัท ฮักครีเอชั่น กรุ๊ป จํากัด ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดงานโครงการประกวดวงดนตรีสถาบันต้านยาเสพติด ได้ร่วมจัดโครงการประกวด วงดนตรีนักเรียน นักศึกษา ภายใต้ชื่อ “โครงการประกวดวงดนตรีรณรงค์เพื่อการไม่ดื่ม ไม่สูบ ไม่เสพ E-san Music Award 2020” จัดขึ้นในระหว่าง วันที่ 15 สิงหาคม – 20 ธันวาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีแนวคิดสร้างสรรค์ในการเล่นดนตรีเป็นสื่อกลางในการตระหนัก และเห็นภัยร้ายที่เกิดจากการสารเสพติด เพื่อปลูกฝังจิตสํานึกที่ถูกต้องให้แก่เยาวชน โดยจัดการประกวดขึ้น ณ หอประชุมรวมฤทัยธำรง โรงเรียนสิรินธร

โรงเรียนสตรีสิริเกศศึกษาดูงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครูโรงเรียนสิรินธร ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสตรีสิริเกศมาดูงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการ

1 2 3 4 71