รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) โดย นางยุพาจิตรา บุญจรัส

 

Read more

รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) โดย นายธำรงศักดิ์ บุญจรัส

Read more

ครูกลุ่มสาระภาษาไทย

ครูสุทธิรัตย์ คงไทย หัวหน้ากลุ่มสาระฯ โทรศัพท์ 081-548-5797 ครูมะลิ บุญสุยา โทรศัพท์ ครูรัชรินทร์ สาระไชยโรจน์ โทรศัพท์ ครูประสงค์ โสมรัตนานนท์ โทรศัพท์ ครูภัทรพร พึ่งชาติ โทรศัพท์ ครูประเสริฐ นามพูน โทรศัพท์ ครูศรีฏลาศ์ ศรีลานุช โทรศัพท์ ครูอสิพร ไชยเทพ โทรศัพท์ ครูยอแสง จันทร์เสน โทรศัพท์ ครูสุรางค์ทิพย์ สุขพูล โทรศัพท์ ครูสิริพร กลิ่นหมื่นไวย โทรศัพท์ ครูกุสุมา แสนสุข โทรศัพท์ ครูมณี นรสาร โทรศัพท์ ครูมนท์ฤดี ทองเรือง โทรศัพท์ ครูชุติกาญจน์ ชาติพันจันทร์ โทรศัพท์ ครูฉัตรตะวัน เตียงทอง โทรศัพท์ ครูสุกัญญา แคนจา โทรศัพท์   ครูสิริลักษณ์ พงษ์วิเศษ โทรศัพท์ ***พบข้อผิดพลาดหรือต้องการปรับปรุงข้อมูล ส่งข้อมูลได้ที่ khrutik@sirin.ac.th

Read more

ครูกลุ่มสาระศิลปะ

   ครูพงษ์ศักดิ์ แสนสุข หัวหน้ากลุ่มสาระ ครูละออ ศรีไทย ครูสุทธิลักษณ์ สมใจหวัง ครูสุนทรี เกตุชาติ ครูธีระวัฒน์ สมยิ่ง ครูขวัญจิรา วงแหวน   ครูวลัยพรรณ จารุทรัพย์สดใส ***พบข้อผิดพลาดหรือต้องการปรับปรุงข้อมูล ส่งข้อมูลได้ที่ khrutik@sirin.ac.th

Read more

ครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

   ครูรุ่งทิพย์ เสาสูง หัวหน้างานแนะแนว โทรศัพท์ 082-143-3476 ครูศิริพงษ์ นึกชอบ ครูกรรณิกา ลาภจิตร ครูแพงศรี ศรีมงคล ครูอมรรัตน์ กลิ่นหมื่นไวย   *** พบข้อผิดพลาดหรือต้องการปรับปรุงข้อมูล ส่งข้อมูลได้ที่ khrutik@sirin.ac.th  

Read more

ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์

ครูชัชวาลย์ มณีวัตร์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ โทรศัพท์ ครูเรไร เผือดนอก ครูธีรพล เสาะแสวง ครูกัลยา ถมยางกูร ครูกอบแก้ว ภูติธนารักษ์ ครูเสาวลักษณ์ เนื้อทอง ครูนงนุช อินทรวงษ์โชติ  ครูบงกช บุญโต ครูนิตยา จินดาศรี ครูสุวรรณี เสาร์ทอง ครูพรประภา เชื่อมทอง ครูวรรณเพ็ญ ศรีโคตร ครูภัคภร ใสแจ่ม ครูยุพาสินี สุทธิยานุช ครูสายสมร เจือจันทร์ ครูกัลยารัตน์ แสนกล้า ครูชริกา อุรารื่น ครูศราวุฒิ สมใจ ครูทรงไทย ปิยไชติสกุลชัย ครูอรวรรณ ตันสุวรรณรัตน์ ครูสุพรรณ ก้านอินทร์ ครูสุรวิทย์ชัย งามชื่นศิริกุล ครูรัตนา หวังสุดดี ครูบานเย็น สิงห์คูณ ครูสุพิชัย พลบูรณ์ศรี ครูนันทพัทธ์ รัตนาวิวัฒน์ *** พบข้อผิดพลาดหรือต้องการปรับปรุงข้อมูล ส่งข้อมูลได้ที่ khrutik@sirin.ac.th

Read more

ผู้บริหารโรงเรียน

   นายธีระทัศน์  อัครฉัตรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ – E-mail : – – รองผู้อำนวยการ งานบริหารงบประมาณ โทรศัพท์ – E-mail : – นายภัทรพล  หมวกเหล็ก รองผู้อำนวยการ งานบริหารทั่วไป โทรศัพท์ – E-mail : – นายประเสริฐ พิสมัย รองผู้อำนวยการ งานบริหารบุคคล โทรศัพท์ – E-mail : – – รองผู้อำนวยการ งานบริหารวิชาการ โทรศัพท์ – E-mail : – ***พบข้อผิดพลาดหรือต้องการปรับปรุงข้อมูล ส่งข้อมูลได้ที่ khrutik@sirin.ac.th

Read more

ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพ

  ครูนิภา หลิมศิริวงษ์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครูผ่องศรี พัวพันธ์ุ ครูสุรชัย กิ่งก้านจันทร์   ครูมนตรี ท้าวไทยชนะ ครูณิชานันทน์ รักษ์คิด     ***พบข้อผิดพลาดหรือต้องการปรับปรุงข้อมูล ส่งข้อมูลได้ที่ khrutik@sirin.ac.th  

Read more
1 27 28 29