แสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร ได้กล่าวแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เนื่องมาจากเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. นักเรียนโรงเรียนสิรินธร ได้แก่ นางสาวมุฑิตา ปัญญาเหลือ นายวัชระ ป้อมอุ่นเรือน และนางสาวปภานิจ ทองเทือก เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรและทุนการศึกษา จำนวนทุนละ ๔,๐๐๐ บาท จากการแข่งขันอ่านออกเสียงและแต่งคำประพันธ์ ในลำดับรองชนะเลิศลำดับที่ ๒ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร เนื่องในวัน ๒๓๐ ปี วันประสูติ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส จากนายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรีซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯให้เป็นผู้แทนพระองค์
และเป็นผู้แทนนายณัฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบโล่และเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศเขียนเรียงความในหัวข้อ “ร้อยเรียงภาษา นำพาต้านทุจริต” ในโครงการการแข่งขันเรียงความ
โครงการครูไทยรักษ์ภาษา ครั้งที่ ๑๒ “สวนสุนันท์สร้างสรรค์วัจนศิลป์สู่วาทจินต์พลังแห่งภาษา เสกสรรอักษราต่อต้านทุจริต” ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่และเกียรติบัตรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แก่
นางสาวพิยดา กมลรัมย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๔ ณ เวทีโดมรวมใจสิรินธร

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน OBEC QA โรงเรียนเมืองถลาง จังหวัดภูเก็ต

คณะโรงเรียนเมืองถลาง จังหวัดภูเก็ต ศึกษา OBEC QA การบริหารจัดการในสถานศึกษมาตรฐานสากล การเปิดชั้นเรียน การ PLC แลกเปลี่ยนเรียนรู้

การอบรมหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ขั้นพื้นฐาน

นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร เข้าร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรม การอบรมหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ขั้นพื้นฐาน ในครั้งนี้นางกิมาภรณ์ เติมสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร ได้รับแต่งตั้งเป็นรองผู้ตรวจการผู้บำเพ็ญประโยชน์และนางรัตนา รัตนกาญจน์ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยผู้ตรวจการผู้บำเพ็ญประโยชน์จากสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ นางละออ ศรีไทย ได้รับรางวัล AP Award จากสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งเอเชียแปซิฟิก

การอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลจิตอาสาพระราชทาน 904 ในสถานศึกษา

นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลจิตอาสาพระราชทาน 904 ในสถานศึกษา เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย และพบปะ ครู นักเรียนโรงเรียนสิรินธร ที่เข้ารับการอบรม ณ ห้องรวมฤทัยธำรง โรงเรียนสิรินธร

ตารางเรียนปีการศึกษา 1/2563 (Update 11 ต.ค. 2563)

มัธยมศึกษาปีที่ 1

มัธยมศึกษาปีที่ 2

มัธยมศึกษาปีที่ 3

มัธยมศึกษาปีที่ 4

มัธยมศึกษาปีที่ 5

มัธยมศึกษาปีที่ 6

1 2 3 4 5 75