ประกาศโรงเรียนสิรินธรเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ต้อนรับนักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา ฯ

นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรพร้อมด้วยคณะครู นักเรียนโรงเรียนสิรินธณ ต้อนรับนักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอนจนเป็นเลิศทางวิชาการและนำเสนอผลงานที่เป็นเลิศของสภานักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE , SME และ EP

คำสั่งโรงเรียนสิรินธรเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส่ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2563

523_2563

ประกาศโรงเรียนสิรินธรเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ประกาศโรงเรียนสิรินธรเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องสมุด

รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี รอบ 6 เดือน

OIT-40

1 2 3 4 5 71