ประกวดปกหนังสืออนุสรณ์โรงเรียนสิรินธร

ประกวดปกหนังสืออนุสรณ์โรงเรียนสิรินธร ธีม “ถวายความอาลัย” หมดกำหนดส่งผลงานวันที่ 25 ธันวาคม 2559  โดยมีขนาดภาพ A4 ความละเอียดที่ 300 dpi ไฟล์นามสกุล jpg หรือ psd  ส่งผลงานได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์ 

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดศิลาอาสนาราม ตำบลสะเดา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดศิลาอาสนาราม ตำบลสะเดา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์  [ รูปภาพเพิ่มเติม ]

พิธีสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและพิธีสมโภชน์ผ้าพระกฐินพระราชทาน

พิธีสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และพิธีสมโภชน์ผ้าพระกฐินพระราชทาน [ รูปภาพเพิ่มเติม ]

พิธีสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พิธีสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช [ รูปภาพเพิ่มเติม ]

งานคอมพิวเตอร์นำนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

งานคอมพิวเตอร์นำนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ ผลการแข่งขันมีดังนี้

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญญธร  ขาวแก้ว
2. เด็กหญิงลักษมี  กลิ่นเจริญ
 
1. นายประสิทธิ์  ตะวันหะ
2. นายสุรชัย  กิ่งก้านจันทร์
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงจิราธร  ผลสมหวัง
2. เด็กหญิงเยาวรินทร์  เหมือนเยี่ยง
 
1. นางสาวพัฒสลี  เพ็งแจ่ม
2. นางสาวสุดารัตน์  อุปวงศ์ษา
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธัญภินันท์  อภิญญเดช
2. นางสาวปริญญาพร  ไตรปาน
 
1. นายอนุสรณ์  จันทสุข
2. นางภูริตา  จันทสุข
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองกระโทก
2. เด็กชายอนุศาสตร์  วิชัย
 
1. นางบุญมี  กิ่งก้านจันทร์
2. นางสาวณัฏฐญา  ใจหาญ
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายดลฤทธ  อิทธิพลไพศาล
2. นางสาวศลิษา  ถมปัทม์
 
1. นางสาวณัฏฐญา  ใจหาญ
2. นางบุญมี  กิ่งก้านจันทร์
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจรีรัตน์  สุดเทศ
2. เด็กหญิงธัญยพร  เพ็ชรรุ่ง
 
1. นางธัชทรัพย์  เสียงจินดารัตน์
2. นางมลิวัลย์  บุญเย็น
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัชชา  โพยมแจ่ม
2. เด็กหญิงปุณยาพร  ชาวสวน
 
1. นางสาวพรระวี  บุญสุยา
2. นางทิวาพร  หลอมประโคน
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงธนาภา  สาระพิมพ์
2. เด็กหญิงลัลนา  สิงห์ดี
 
1. นายสมหมาย  หลอมประโคน
2. นางทิวาพร  หลอมประโคน
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวรุ่งลาวัลย์  เปรมทา
2. นางสาวสุรภา  คันธกุลดุษฎี
 
1. นายสมหมาย  หลอมประโคน
2. นางทิวาพร  หลอมประโคน
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกาญจน์  บุญสุยา
2. นายปรมินทร์  แก่นแก้ว
 
1. นางสาวพรระวี  บุญสุยา
2. นายอานนท์  มุ่งดี
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกวีธรณ์  พนาวิน
2. นายอนัญลักษณ์  พงษ์นุเคราะห์สิริ
 
1. นายอานนท์  มุ่งดี
2. นายประสิทธิ์  ตะวันหะ
 
12 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรินลฌา  เรียงเงิน
2. เด็กหญิงศิรภัส  เติมกล้า
3. เด็กหญิงสริญญา  ดอกกระโทก
 
1. นางมลิวัลย์  บุญเย็น
2. นายกานต์  สุขกลาง
 
13 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายคัมภีร์  ประจัด
2. นายภูรินทร์  ติมานพ
3. นายรัฐนันท์  จันทร์หอม
 
1. นายอานนท์  มุ่งดี
2. นายอนุสรณ์  จันทสุข
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายฐนพงศ์  สิงหพรพงศ์
2. นางสาววริศรา  คำดี
 
1. นายอานนท์  มุ่งดี
2. นายประสิทธิ์  ตะวันหะ
 
15 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิณห์นิภา  จึงสถาปัตย์ชัย
2. เด็กชายพิศิษฐ์  จิรัฐติกาลกุลเวท
3. เด็กหญิงภวรัญชน์  จันทร์คำ
 
1. นายอนุสรณ์  จันทสุข
2. นางสาวพัฒสลี  เพ็งแจ่ม
 
16 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชยิน  ศักดิ์วัฒนเวคิน
2. นายทัศนพงศ์  ธานีวรรณ
3. นางสาวลฎาภา  คลื่นสนั่น
 
1. นายอนุสรณ์  จันทสุข
2. นางภูริตา  จันทสุข
 
17 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขวัญอนงค์  พรหมบุตร
2. เด็กชายธนาชัย  พรหมบุตร
3. เด็กชายพีรวิชญ์  ยงยิ่งหาญ
 
1. นายอนุสรณ์  จันทสุข
2. นางภูริตา  จันทสุข
 
18 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิรวะดี  เนียมมณี
2. นางสาวนพวรรณ  จันทร์โสภา
3. นางสาวศุภาพิชญ์  ชาติกิจอนันต์
 
1. นายอนุสรณ์  จันทสุข
2. นายอานนท์  มุ่งดี
 

 

รางวัล “ตามรอยเกียรติยศครู ผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู”

วันนี้(11 ก.ย.) ที่โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินโครงการตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู มาตั้งแต่ปี 2550 เพื่อคัดเลือกบุคลากรครูสายงานการสอน หรือครูสายงานบริหารสถานศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชุมชนและสังคมที่แตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรม ที่ทุ่มเทและเสียสละช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่องภูมิภาคละ 1 คน เพื่อรับรางวัล “ยอดครูผู้มีอุดมการณ์”

สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลยอดครูผู้มีครูอุดมการณ์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559  ภาคเหนือ ได้แก่ ด.ต.ดนัย ภูเขาใหญ่ ครูใหญ่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลผะสุคี กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34 จ.ตาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ ผอ.โรงเรียนบัวเชดวิทยา (ช่วงเวลาส่งผลงาน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 33 จ.สุรินทร์ ภาคกลาง ได้แก่ นายชัยศักดิ์ ภูมูล ครูโรงเรียนอุดมสิทธิ สพม.เขต 8 และภาคใต้ ได้แก่ นายประจักษ์ ชูศรี ผอ.โรงเรียนอนุบาลปัตตานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ปัตตานี เขต 1 จ.ปัตตานี ทั้งนี้ ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับเงินสด 3 แสนบาท เสมาทองคำ โล่รางวัล และเกียรติบัตร

 

ที่มา http://www.dailynews.co.th/education/523044

1 40 41 42 43 44 58