รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) โดย นายธำรงศักดิ์ บุญจรัส

ครูกลุ่มสาระภาษาไทย


ครูสุทธิรัตย์ คงไทย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
โทรศัพท์ 081-548-5797

ครูรัชรินทร์ สาระไชยโรจน์
โทรศัพท์

ครูภัทรพร พึ่งชาติ
โทรศัพท์

ครูประเสริฐ นามพูน
โทรศัพท์

ครูศรีฏลาศ์ ศรีลานุช
โทรศัพท์

ครูอสิพร ไชยเทพ
โทรศัพท์

ครูยอแสง จันทร์เสน
โทรศัพท์

ครูสุรางค์ทิพย์ สุขพูล
โทรศัพท์

ครูสิริพร กลิ่นหมื่นไวย
โทรศัพท์

ครูกุสุมา แสนสุข
โทรศัพท์

ครูมณี นรสาร
โทรศัพท์

ครูมนท์ฤดี ทองเรือง
โทรศัพท์

ครูชุติกาญจน์ ชาติพันจันทร์
โทรศัพท์

ครูฉัตรตะวัน เตียงทอง
โทรศัพท์
ครูสุกัญญา แคนจา
โทรศัพท์

ครูสิริลักษณ์ พงษ์วิเศษ
โทรศัพท์
 
ครูสิริลักษณ์ พงษ์วิเศษ
โทรศัพท์
***พบข้อผิดพลาดหรือต้องการปรับปรุงข้อมูล ส่งข้อมูลได้ที่ khrutik@sirin.ac.th

ครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

   
ครูพอย สุดจำนง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
โทรศัพท์ 081-977-6633

ครูบรรจบ ด้วงมั่ง

ครูวัชระ ชาญศรี

ครูชาญ จิรัฐติกาลกุลเวท

ครูอำพล รติธรรมกุล

ครูศุภชัย จันทร์คำ

ครูสุนิศา สุดจำนง

ครูสุวชัย ศรีบุญเรือง

ครูจิรัฐิกานต์ สมานรักษ์

     
  

*** พบข้อผิดพลาดหรือต้องการปรับปรุงข้อมูล ส่งข้อมูลได้ที่ khrutik@sirin.ac.th

ครูกลุ่มสาระศิลปะ


ครูพงษ์ศักดิ์ แสนสุข
หัวหน้ากลุ่มสาระ

ครูละออ ศรีไทย

ครูสุทธิลักษณ์ สมใจหวัง

ครูสุนทรี เกตุชาติ

ครูธีระวัฒน์ สมยิ่ง

ครูขวัญจิรา วงแหวน

ครูวลัยพรรณ จารุทรัพย์สดใส
***พบข้อผิดพลาดหรือต้องการปรับปรุงข้อมูล ส่งข้อมูลได้ที่ khrutik@sirin.ac.th

ครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

  
ครูรุ่งทิพย์ เสาสูง
หัวหน้างานแนะแนว
โทรศัพท์ 082-143-3476

ครูศิริพงษ์ นึกชอบ

ครูกรรณิกา ลาภจิตร

ครูแพงศรี ศรีมงคล

ครูอมรรัตน์ กลิ่นหมื่นไวย
 

*** พบข้อผิดพลาดหรือต้องการปรับปรุงข้อมูล ส่งข้อมูลได้ที่ khrutik@sirin.ac.th

 

ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์


ครูชัชวาลย์ มณีวัตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
โทรศัพท์

ครูเรไร เผือดนอก

ครูธีรพล เสาะแสวง

ครูกัลยา ถมยางกูร

ครูกอบแก้ว ภูติธนารักษ์

ครูเสาวลักษณ์ เนื้อทอง

ครูนงนุช อินทรวงษ์โชติ 

ครูบงกช บุญโต

ครูนิตยา จินดาศรี
ครูสุวรรณี เสาร์ทอง
ครูพรประภา เชื่อมทอง

ครูวรรณเพ็ญ ศรีโคตร

ครูภัคภร ใสแจ่ม

ครูยุพาสินี สุทธิยานุช

ครูสายสมร เจือจันทร์

ครูกัลยารัตน์ แสนกล้า

ครูชริกา อุรารื่น

ครูศราวุฒิ สมใจ

ครูทรงไทย ปิยไชติสกุลชัย

ครูอรวรรณ ตันสุวรรณรัตน์

ครูสุพรรณ ก้านอินทร์

ครูสุรวิทย์ชัย งามชื่นศิริกุล

ครูรัตนา หวังสุดดี

ครูบานเย็น สิงห์คูณ

ครูสุพิชัย พลบูรณ์ศรี

ครูนันทพัทธ์ รัตนาวิวัฒน์

*** พบข้อผิดพลาดหรือต้องการปรับปรุงข้อมูล ส่งข้อมูลได้ที่ khrutik@sirin.ac.th

ผู้บริหารโรงเรียน


นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทรศัพท์ –

นายภัทรพล  หมวกเหล็ก

รองผู้อำนวยการ
งานบริหารวิชากาาร
โทรศัพท์ –

นายประเสริฐ พิสมัย
รองผู้อำนวยการ
งานบริหารทั่วไป
โทรศัพท์ –

นางกิมาภรณ์ เติมสุข

รองผู้อำนวยการ
งานบริหารงบประมาณ
โทรศัพท์ –


รองผู้อำนวยการ
งานบริหารบุคคล
โทรศัพท์ –
***พบข้อผิดพลาดหรือต้องการปรับปรุงข้อมูล ส่งข้อมูลได้ที่ khrutik@sirin.ac.th
1 56 57 58 59 60