วิสัยทัศน์/ปรัชญา

โรงเรียนสิรินธร สร้างบุคคลมีคุณธรรม นำความรู้เชิดชูความเป็นไทย ก้าวไกลสู่มาตรฐานสากล ดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Sirindhorn School produces people haveing moral beyond knowledge, appreciating being Thai, progressing to universal standard, and following Sufficiency Economy Philosophy.

 

ข้อมูลจาก http://data.bopp-obec.info/web/index_view_vision.php?School_ID=1032650758&page=vision

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ เป็นโรงเรียนประจำจังหวัด ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2478 เดิมชื่อว่า “โรงเรียนสตรีสุรินทร์” เดิมเปิดดำเนินการร่วมกับโรงเรียนสุรวิทยาคาร ตั้งแต่ พ.ศ.2479 ได้แยกออกจากโรงเรียนสุรวิทยาคาร และเมื่อ พ.ศ.2482 ย้ายไปอยู่บริเวณหลังศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ จากนั้น พ.ศ.2487 ย้ายไปอยู่บริเวณโรงเรียนเทศบาล 1 (ปัจจุบัน)ใน พ.ศ.2502 ย้ายมาตั้ง ณ บริเวณที่ตั้งปัจจุบัน ซึ่งเรียกว่า “หนองยาว” มีเนื้อที่ 26 ไร่เศษ ต่อมาเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2478 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลปัจจุบัน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามให้โรงเรียนใหม่ว่า “โรงเรียนสิรินธร” ซึ่งเป็นพระนามของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่ วันที่ 27 ตุลาคม 2546 ได้มีการปฏิรูปการศึกษาและได้มีการปรับเปลี่ยนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจ กระทรวงศึกษาธิการจนถึงปัจจุบัน โรงเรียนสิรินธร จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เป็นนักเรียนหญิงล้วน ยกเว้นนักเรียนในโครงการ AP, SME และ EP ได้รับนักเรียนชายด้วย ส่วนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เป็นสหศึกษา

Sirindhorn school was established in 1935. The school previous name was “Satrisurin school” under the name management with Surawittayakarn School in 1936, the school was separated from Surawittayakarn school, In 1939, the school moved to the location behind the provincial hall. Later in 1944, the school transferred to the current site called “Nong Yao” on Tessaban 1 Road area of approximately over 26 rais. On the 1st August 1963, His Majesty king Bhumipol Adulyadej Kindly renamed the school “Sirindhorn School” after the name of Her Royal Hishness Princess Maha Chakri Sirindhorn. On 27 October 2003, Our school has been reformed, Changed to wark with office of the basic Education up to now, Sirindhorn School provides secondary levels from Matthayom 1-6 (equivalent to grades 7-12). Students in Matthayom 1-3 are all girls except for the special program such as AP, SME, and EP. Students in Matthayom 4-6 are in the co-educational environments.

 

ข้อมูลจาก http://data.bopp-obec.info/web/index_view_history.php?School_ID=1032650758&page=history

พันธกิจ/เป้าหมาย

นักเรียน เป็นคนดีมีคุณธรรม มีความรอบรู้เพื่อยกระดับความสามารถสู่มาตรฐานสากล มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษามีค่านิยมที่ดีงาม มีความเป็นไทย และดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ข้อมูลจาก http://data.bopp-obec.info/web/index_view_mision.php?School_ID=1032650758&page=mision

ข้อมูลนักเรียน

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ม.1

49

479

528

14

ม.2

35

507

542

14

ม.3

48

500

548

14

รวมมัธยมต้น

132

1,486

1,618

42

ม.4

58

501

559

16

ม.5

64

521

585

16

ม.6

48

542

590

16

ปวช.1

0

0

0

0

ปวช.2

0

0

0

0

ปวช.3

0

0

0

0

รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า

170

1,564

1,734

48

รวมทั้งหมด

302

3,050

3,352

90

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

1 69 70 71