ข้อมูลนักเรียน

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ม.1

49

479

528

14

ม.2

35

507

542

14

ม.3

48

500

548

14

รวมมัธยมต้น

132

1,486

1,618

42

ม.4

58

501

559

16

ม.5

64

521

585

16

ม.6

48

542

590

16

ปวช.1

0

0

0

0

ปวช.2

0

0

0

0

ปวช.3

0

0

0

0

รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า

170

1,564

1,734

48

รวมทั้งหมด

302

3,050

3,352

90

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

1 73 74 75