แบบฟอร์มปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ

กลุ่มงานวิชารการได้ปรับปรุงปฏิทินปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางสำหรับดูกำหนดการต่างๆ ในภาคเรียนที่ 2

ดาวน์โหลดที่นี่

โครงการค่ายสอนเสริมปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

โครงการค่ายสอนเสริมปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

 

ตารางเรียนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ประจำวันที่ 2-3 ธันวาคม 2560
ห้องเรียนพิเศษ  SMTE/SME     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มที่ วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560
09.00 – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น. 09.00 – 12.00 น.
กลุ่ม A (A1-A6) ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ
ครูสมกิตต์,ครูชรินธร ครูจิรวรรณ,ครูกรนันท์ ครูสิวพร,ครูภัทรินทร์
ห้อง 521 ห้อง 511 ห้อง 514
กลุ่ม B (B1-B6) ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ
ครูสรัณทิพย์,ครูวาสนา ครูวรากุล,ครูวิลัดดา ครูยิ่งลักษณ์,ครูณัฐสิวรรณ
ห้อง 522 ห้อง 513 ห้อง 516
กลุ่ม C (C1-C6) ชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี
ครูสิวพร,ครูภัทรินทร์ ครูสมกิตต์,ครูชรินธร ครูจิรวรรณ,ครูกรนันท์
ห้อง 514 ห้อง 521 ห้อง 511
กลุ่ม D (D1-D6) ชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี
ครูยิ่งลักษณ์,ครูณัฐสิวรรณ ครูสรัณทิพย์,ครูวาสนา ครูวรากุล,ครูวิลัดดา
ห้อง 516 ห้อง 522 ห้อง 513
กลุ่ม E (E1-E6) เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์
ครูจิรวรรณ,ครูกรนันท์ ครูสิวพร,ครูภัทรินทร์ ครูสมกิตต์,ครูชรินธร
ห้อง 511 ห้อง 514 ห้อง 521
กลุ่ม F (F1-F6) เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์
ครูวรากุล,ครูวิลัดดา ครูยิ่งลักษณ์,ครูณัฐสิวรรณ ครูสรัณทิพย์,ครูวาสนา
ห้อง 513 ห้อง 516 ห้อง 522

 

 

 

ตารางเรียนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ประจำวันที่ 2-3 ธันวาคม 2560

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

 

กลุ่มที่ วันเสาร์ที่ 18 พ.ย. 2560 วันอาทิตย์ที่ 19 พ.ย. 2560
09:00 – 12:00 น. 13:00 – 16:00 น. 09:00 – 12:00 น.
กลุ่ม A ฟิสิกส์

ครูสำเรียง , ครูปฏิญญา

ห้อง 233

เคมี

ครูสริญญา , ครูรัชนีวรรณ

ห้อง 225

ชีววิทยา

ครูยุพาจิตรา , ครูดรรชนี

ห้อง 221

กลุ่ม B ฟิสิกส์

ครูธำรงศักดิ์ , ครูรุจิรา

ห้อง 235

เคมี

ครูกัลยา , ครูเกศนี
ห้อง 227

ชีววิทยา

ครูปตินุช, ครูสิริกร

ห้อง 223

กลุ่ม C ชีววิทยา

ครูยุพาจิตรา , ครูดรรชนี

ห้อง 221

ฟิสิกส์

ครูสำเรียง , ครูปฏิญญา

ห้อง 233

เคมี

ครูสริญญา , ครูรัชนีวรรณ

ห้อง 225

กลุ่ม D ชีววิทยา

ครูปตินุช, ครูสิริกร

ห้อง 223

ฟิสิกส์

ครูธำรงศักดิ์ , ครูรุจิรา

ห้อง 235

เคมี

ครูกัลยา , ครูเกศนี
ห้อง 227

กลุ่ม E เคมี

ครูสริญญา , ครูรัชนีวรรณ

ห้อง 225

ชีววิทยา

ครูยุพาจิตรา , ครูดรรชนี

ห้อง 221

ฟิสิกส์

ครูสำเรียง , ครูปฏิญญา

ห้อง 233

กลุ่ม F เคมี

ครูกัลยา , ครูเกศนี
ห้อง 227

ชีววิทยา

ครูปตินุช, ครูสิริกร

ห้อง 223

ฟิสิกส์

ครูธำรงศักดิ์ , ครูรุจิรา

ห้อง 235

 

 

 

การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องผลิตน้ำมันเชื้อเพลงจากขยะพลาสติก

1. นายอนัญลักษณ์ พงษ์นุเคราะห์ศิริ ม. 6/3
2. นางสาวศศิธร เจนขบวน ม. 6/3
3. นางอรวรรณ รัมพณีนิล ครูที่ปรึกษาโครงงาน

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์
เรื่อง เครื่องผลิตน้ำมันเชื้อเพลงจากขยะพลาสติก
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ระหว่างวันที่ 17 – 19 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

และเป็นตัวแทนแข่งขันต่อระดับประเทศได้รับ

รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญเงินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์
ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 13
โดย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
และคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง เครื่องผลิตน้ำมันเชื้อเพลงจากขยะพลาสติก
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ระหว่างวันที่ 14 – 17 ตุลาคมม พ.ศ. 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การประชุมผู้ปกครองและลงทะเบียน ปีการศึกษา 2/2560

                   ด้วยโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ จะประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ในวันอาทิตย์ ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมรวมฤทัยธำรง และประชุมนักเรียน  ณ  หอประชุมธารน้ำใจ

 

 

ผลการประกวดแข่งขันเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และสิรินธรวิชาการ 2560

ความเป็นเลิศ-ม.ปลาย-2560-น้อยกว่า1000-คน

ความเป็นเลิศ-ม.ต้น-2560-มากกว่า-1000-คน

ความเป็นเลิศ-ม.ต้น-2560-น้อยกว่า-1000-คน

ความเป็นเลิศ-ร.ร.ประถมมากว่า1000 คน

ความเป็นเลิศ-ร.ร.ประถมน้อยกว่า1000 คน

ความเป็นเลิศ-ม.ปลาย-2560-มากกว่า1000-คน

1 2 3