ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2561

ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  ครั้งที่ 18  

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2561

ระหว่างวันที่ 24 – 25  พฤษภาคม  2561 

ณ โรงเรียนสิรินธร  จังหวัดสุรินทร์

 

จัดโดย  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมปฐมนิเทศ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางบรรณารักษ์และสารสนเทศ
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.30 – 16.30 น.
ณ ห้องโสตฯ 1 โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

เวลา กิจกรรม
12.30 – 13.00 น. ลงทะเบียน และรับเอกสาร

13.00 – 13.30 น. กล่าวต้อนรับและให้โอวาท
โดย นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร

13.30 – 14.00 น. บรรยาย เรื่อง “การใช้สถานที่และบริบทของโรงเรียน”
โดย นางมะลิ บุญสุยา หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

14.00 – 14.30 น. บรรยาย เรื่อง “การมอบหมายการสอน และงานพิเศษอื่น ๆ”
โดย นางอรวรรณ รัมพณีนิล หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

14.30 – 15.00 น. บรรยาย เรื่อง “การปฏิบัติตนในสถานศึกษา”
โดย นางบงกช บุญโต หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

15.00 – 15.30 น. บรรยาย เรื่อง “จรรยาบรรณครูและผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา”
โดย นายภัทรพล หมวกเหล็ก รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

15.30 – 16.00 น. บรรยาย เรื่อง “การฝึกปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทั่วไป”
โดย นายชัยณรงค์ ลอยประโคน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

16.00 – 16.30 น. นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพพบครูพี่เลี้ยง

หมายเหตุ : กำหนดการดังกล่าว อาจยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม

ขอเชิญนักเรียนสมัครสอบแข่งขัน Sirindhorn School Test ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

ขอเชิญนักเรียนสมัครสอบแข่งขัน Sirindhorn School Test ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

และขอเชิญผู้ปกครอง ครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรม Sirindhorn open house

Download >>> หนังสือประชาสัมพันธ์ Sirindhorn School Test 2017

ประเภทรายการแข่งขัน เป็นการแข่งขันประเภทบุคคล

วิชาคณิตศาสตร์

 • ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5

วิชาวิทยาศาสตร์

 • ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5

วิชาภาษาอังกฤษ

 • ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5

รางวัล

รางวัลชนะเลิศ รับทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและโล่รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 รับทุนการศึกษา 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 รับทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย 3 รางวัล รับทุนการศึกษา 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ค่าสมัครสอบ >>> วิชาละ 50 บาท

โดยสามารถโอนเงิน

ชื่อบัญชี นางยุพาสินี สุทธิยานุช เลขที่บัญชี 382-0-44175-1 ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนหลักเมือง

(เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งหรือส่งหลักฐานการโอนเงินให้ทราบด้วยตามช่องทางการสื่อสารที่ท่านสะดวก หรือ

Id line : rawee32912 หรือ sedkeaw2

และเก็บหลักฐานการโอนเงินมาแสดงในวันแข่งขันด้วย)

รางวัลเหรียญทองแดง วิทยาศาสตร์ ม.3 ในรายการ ASMO THAI Ceremony Awards 2017

รับรางวัล ASMO THAI Ceremony Awards 2017

ณ แจ้งวัฒนะฮอลล์  เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ

24 มกราคม 2561 

  

รางวัลเหรียญทองแดง  วิทยาศาสตร์ ม.3

  เด็กชายพสิษฐ์ จิรัฐติกาลกุลเวท

 

 

ครูผู้นำนักเรียนไปรับรางวัล

   นางภัคภร  ใสแจ่ม           ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

   นางสาวสุวรรณี  เสาร์ทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

   นางรุจิรา  มาลาทอง        ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

HONOURABLE MENTION AWARD ทีมคณิตศาสตร์ ม.5 ในรายการ ASMO THAI Ceremony Awards 2017

รับรางวัล ASMO THAI Ceremony Awards 2017

ณ แจ้งวัฒนะฮอลล์  เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ 

24  มกราคม 2561

 

ถ้วยรางวัล  HONOURABLE MENTION AWARD  ทีมคณิตศาสตร์ ม.5

   นางสาวขวัญพัฒน์ สุคม

   นางสาวจารุวรรณ คชพันธ์

   นางสาวจิรนันท์ ชื่นยง

   นางสาวณัชชา วรังคณากุล

   นางสาวณัฏฐฑีรา จันทเขต

   นางสาวณัฐกฤตา การบรรจง

   นางสาวณัฐญาภรณ์ คูณวัฒนาพงษ์

   นางสาวณัฐธิดา ทันวัน

   นางสาวธันยพร พรมไธสง

   นางสาวนพวรรณ จันทร์โสภา

   นางสาวนภัทร ภักดีดำรงพงศ์

   นางสาวรริดา หนุนชู

   นางสาววรปรัชญ์ รัตนกำเหนิด

   นายชยิน ศักดิ์วัฒนเวคิน

ครูผู้นำนักเรียนไปรับรางวัล

   นางภัคภร  ใสแจ่ม           ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

   นางสาวสุวรรณี  เสาร์ทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

   นางรุจิรา  มาลาทอง        ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ซูโดกุ ม.ปลาย ในรายการ แม็กซ์พลอยส์ ทริปเปิ้ลเกม ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561

“แม็กซ์พลอยส์  ทริปเปิ้ลเกม  ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 9  ประจำปี 2561”

ระหว่างวันที่ 20 – 21  มกราคม 2561  ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น

ซูโดกุ ม.ปลาย

       นายนครินทร์  สระแก้ว   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เหรียญทอง  ได้รับถ้วยรางวัล  พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท

       นางสาวจิตติกานต์  พิมพ์น้อย   รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน

ซูโดกุ ม.ต้น

      นางสาวนันท์นภัส  บุญเจริญพันธ์ทวี  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน

เอแม็ท ม.ปลาย

      นางสาวกนกพร เลาหพงษ์  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง

      นางสาวรชตพรรณ จันทร์สุวรรณ  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง

      นางสาวมาริษา วิเศษวิสัย  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง

      นางสาวณัฐญาดา นามสวัสดิ์  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง

      นายนครินทร์  สระแก้ว  รางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

เอแม็ท ม.ต้น

      เด็กชายณัฐพนธ์  สัจวิทย์วิศาล  คู่กับ  เด็กชายกันตพิชญ์  สุวิชา  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

1 2 3 4 5 7