เอแม็ท และซูโดกุ แม็กซ์พลอยส์ ทริปเปิ้ลเกม ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 7

ทีมเอแม็ท และซูโดกุ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนสิรินธร  สร้างผลงานการแข่งขัน  ในรายการ

แม็กซ์พลอยส์ ทริปเปิ้ลเกม ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 7

วันที่ 23-24  มกราคม 2559  ณ เซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น

ดังนี้

ที่

ชื่อ – สกุล ชั้น รายการแข่งขัน รางวัลที่ได้รับ

ครูผู้ฝึกสอน

1 นายนครินทร์  สระแก้ว ม.๔/๑ ซูโดกุ ม.ปลาย ถ้วยรางวัล

อันดับที่ 3

พร้อมเกียรติบัตร

นางสาวสายสมร  เจือจันทร์

และ

นางวรรณเพ็ญ  ศรีโครตร

2 นางสาวพันวัสสา  พัวพันธุ์ ม.๔/๑ ซูโดกุ ม.ปลาย เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
3 เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญเจริญพันธ์ทวี ม.๑/๔ ซูโดกุ ม.ต้น เข้าร่วมการแข่งขัน
4 เด็กหญิงจิตติกานต์  พิมพ์น้อย ม.๒/๓ ซูโดกุ ม.ต้น เข้าร่วมการแข่งขัน
5 เด็กหญิงมาริษา  วิเศษวิสัย ม.๒/๓ เอแม็ท ม.ต้น เกียรติบัตร

เหรียญทอง

นางภัคภร  ใสแจ่ม

และ

นางยุพาสินี  สุทธิยานุช

6 เด็กหญิงรชตพรรณ  จันทร์สุวรรณ ม.๒/๓ เอแม็ท ม.ต้น เกียรติบัตร

เหรียญทอง

7 เด็กหญิงกนกพร  เลาหพงษ์ ม.๒/๓ เอแม็ท ม.ต้น เกียรติบัตร

เหรียญเงิน

8 เด็กหญิงณัฐญาดา  นามสวัสดิ์ ม.๒/๔ เอแม็ท ม.ต้น เกียรติบัตร

เหรียญเงิน

9 นายศุภกร  เจียรอุดมเดช ม.๔/๓ เอแม็ท

ม.ปลาย

เหรียญทอง  

อันดับที่ 4

พร้อมเกียรติบัตร

10 นางสาวกนกวรรณ  เพิ่มสำราญ ม.๖/๒ เอแม็ท

ม.ปลาย

เกียรติบัตร

เหรียญทอง

11 นายชนภัทร  วังนุราช ม.๔/๑ เอแม็ท

ม.ปลาย

เกียรติบัตร

เหรียญทองแดง

9 8 7 6 5 4 3 2 1

เหรียญทอง OBEC AWARDS 2558

นางภัคภร  ใสแจ่ม  ครูชำนาญการพิเศษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนสิรินธร

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  ระดับภาค

ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ระดับประเทศ

ในการประกวดผลงานอันทรงคุณค่า  OBEC  AWARDS  ครั้งที่ 5  ปีการศึกษา 2558

ประเภท  ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่น  ด้านวิชาการ  ระดับ ม.ปลาย

1451441921639K620151222_08143220151222_091201K1020151222_100207

ค่ายพักแรม ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.2 ’58

ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.2  ไปทัศนศึกษาและเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม  ณ ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน  บ้านมะเมียง  และศูนย์ฝึกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชินูปถัมภ์  อ.ปราสาท  จ.สุรินทร์ ระหว่างวันที่  7 – 9  ตุลาคม  2558


 

ครูคณิตศาสตร์นำเสนองานวิจัยในชั้นเรียน

นางเรไร  เผือดนอก  และนางภัคภร  ใสแจ่ม ครูชำนาญการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนสิรินธร ร่วมนำเสนองานวิจัยในชั้นเรียน  ในโครงการนำร่องคูปองพัฒนาครูฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ในวันที่ 26  กันยายน  2558

12064354_10203525750943558_1976636359_n 12067277_10203525749263516_1081308429_n 12064040_10203525747343468_918489216_n 12062443_10203525750623550_398194688_o

ค่ายอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ SME ม.1-3

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ดำเนินงานค่ายอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ  (SME)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

ระหว่างวันที่ 19 – 20  กันยายน  2558

ณ  หอประชุมรวมฤทัยธำรง  โรงเรียนสิรินธร  จังหวัดสุรินทร์

มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ’58

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนสิรินธร  ร่วมแสดงนิทรรศการ A-MATH & SUDOKU  SIRINDHORN

ในงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้  “มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ’58”  ณ  ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์  สพม.33

โรงเรียนสุรวิทยาคาร  ในวันที่ 12 – 13  กันยายน  2558

นอกจากนี้  ครูในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  หลายคนร่วมนำเสนอผลงานในครั้งนี้ด้วย

A-MATH ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 10

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนสิรินธร  ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน A-MATH  และ  SUDOKU

ในรายการ  True  A-MATH  ชิงแชมป์ประเทศไทย  ครั้งที่ 10

ณ  ศูนย์การค้า  The  Mall  Korat

วันที่ 5 – 6  กันยายน  2558

ผลการแข่งขัน

SUDOKU  รุ่น ม.ปลาย – โอเพ่น  ได้ลำดับที่ 7   ของประเทศ

นายนครินทร์  สระแก้ว  ชั้น  ม.4/1

A-MATH    รุ่น  ม.1-2  หญิง         ได้ลำดับที่ 14  ของประเทศ

เด็กหญิงรชตพรรณ  จันทร์สุวรรณ  และเด็กหญิงมาริษา  วิเศษวิสัย  ชั้น  ม.2/3

A-MATH    รุ่น  ม.5-6  หญิง         ได้ลำดับที่ 14  ของประเทศ

นางสาวกนกวรรณ  เพิ่มสำราญ  ชั้น  ม.6/2

1 5 6 7