รายงานนิเทศผ่านระบบออนไลน์

คำชี้แจงแนวทางปฏิบัติ กิจกรรม PLC  สามารถทำในกลุ่มสาระ / งานระดับชั้น ก็ได้ ถ้าทำในกลุ่มสาระฯ ให้เสนอหัวหน้ากลุ่มสาระฯ   ถ้าทำในงานระดับชั้นให้เสนอหัวหน้าระดับ หัวหน้ากลุ่ม/งานระดับชั้น สรุปรายงานผลส่งงานวิชาการ สัปดาห์ที่  4 ของทุกเดือน กิจกรรม PLC ที่เอื้อเวลาต่อคุณครู คือวันที่คุณครูได้ทำกิจกรรมพนร. /ลดเวลาเรียน / บล๊อคคอร์ส  (ฺBlock Course) แบบสังเกตการสอน เมื่อหัวหน้ากลุ่มสาระฯลงนามแล้วให้ครู / กลุ่มสาระ เก็บไว้ เพื่อเป็นหลักฐานการพัฒนาตนเอง รายงานกิจกรรม PLC ออนไลน์ตามลิงก์นี้  https://goo.gl/forms/hzBUjyAgWOsNLdJJ2 รายงานแบบสังเกตการสอน ออนไลน์ตามลิงกนี้ http://www.gg.gg/sirindhorn261

Read more

แบบสังเกตพฤติกรรมการสอน

แบบสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูโรงเรียนสิรินธร ภาคเรียนที่ 2/2560   คลิ๊กลิ้งเลยค่ะ รายงานการนิเทศภายใน ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) คลิกลิ้งเลยค่ะ  

Read more