กิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม

นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร วางพานพุ่มดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย เดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคมของทุกปี พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสิรินธร และนักเรียน ร่วมกิจกรรม

ต้อนรับ นายธีรศักดิ์ อาษา เข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร

นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร รองผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสิรินธร ร่วมต้อนรับนายธีรศักดิ์ อาษา ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร ณ หอประชุมธารน้ำใจ รงเรียนสิรินธร

โครงการ หนึ่งใจ…ให้ธรรมะ

นายสำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ประธานในพิธีโครงการ หนึ่งใจ…ให้ธรรมะ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักธรรม คําสั่งสอนของพระพุทธศาสนา ทั้งยังสามารถนํามาปฏิบัติในการดําเนินชีวิตได้ อย่างถูกต้อง ซึ่งจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๓ ตุลาคม ๒๕๒๓ โดยมีนายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม

วางพวงมาลาถวายราชสักการะ “วันปิยมหาราช”

นายภัทรพล หมวกเหล็ก รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร พร้อมข้าราชการครูและและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันปิยมหาราช ณ บริเวณหน้าศาลากลาง จังหวัดสุรินทร์

วางพานพุ่มเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

นายประเสริฐ พิศสมัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร พร้อมด้วยตัวแทนครูวางพานพุ่มเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในฐานะที่พระองค์ท่านทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการพยาบาล และตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจในการพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา และด้วยพระวิริยะอุตสาหะ นำสิริสุขแก่ปวงชนทุกก้าวพระบาทที่เสด็จไปถึงสมควรเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ให้ตระหนักในภารกิจของวิชาชีพแห่งตนว่าเป็นงานบริการสุขภาพที่มีความสำคัญ และมีคุณค่าแก่สังคม ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าวแล้วนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรี ให้วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปีเป็น วันพยาบาลแห่งชาติ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2533 เป็นต้นมา

ค่ายอัจฉริยภาพทางวิชาการ ม.4

นักเรียนสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1-416 โรงเรียนสิรินธร เข้าค่ายอัจฉริยภาพทางวิชาการ โดยมีการส่งเสริมความรูู้้ให้กับนักเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ณ หอประชุมรวมฤทัยธำรง และวิชาภาษาไทย ณ หอประชุมธารน้ำใจ

1 2