การรับโล่รางวัล ชนะเลิศโครงงานภาษาอังกฤษ จาก พณฯ ท่านพลเอกเปรม ติณสูลานนท์

การรับโล่รางวัล ชนะเลิศโครงงานภาษาอังกฤษ จาก พณฯ ท่านพลเอกเปรม  ติณสูลานนท์  24 ตุลาคม 2558 ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา

Read more

รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ Excellent Innovation for Learning

รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ Excellent Innovation for Learning 5-6 กันยายน 2558 โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ กรุงเทพมหานคร นักเรียนที่เข้าร่วมประกวด1. นางสาววรุณวัณณ์ บุญญาอัครพัฒน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 2. นางสาวปพิชญา แววบุตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 3. นางสาววรินทร แก้วกาญจน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/15 4. นางสาวษรศิลป์ มานาดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/14 5. นางสาวกฤษณา รำจวน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑๕ช 15

Read more

รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานภาษาอังกฤษระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 13/2558

๑. นางสาวนวพรรษ โพธิ์สิงห์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑๖ ๒. นายอุกฤษ ปะบุญเรือง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑๖ ๓. นางสาวกฤษณา รำจวน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑๕ และครูที่ปรึกษา นายสายชล ศรีวิเศษ ได้รับ รางวัลชนะเลิศ พร้อมโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท จากฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ การประกวดโครงงานภาษาอังกฤษระดับภาค ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง CHANGE ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันที่ ๑๗ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘

Read more

รางวัลชนะเลิศระดับประเทศการแข่งขันอ่านออกเสียงภาษาญี่ปุ่น

นางสาวทัศนียา ทองเกลี้ยง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/15 โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศพร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร จากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นายกมล รอดคล้าย) เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2558 การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่นระดับประเทศ ปีการศึกษา 2558

Read more