โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

รอบรั้วขาวแดง

ประกาศโรงเรียนสิรินธร เรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่นะบาดของโรคติดเชื้แไวรัสโคโรนา 2019 (โควิท-19)

ช่องสัญญาณรับชม DLTV ผ่านช่อง Youtube

ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียน

March 2021

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
 • EP Champion/Open House
2
 • EP Champion/Open House
 • ม.3/3-3/6 ไป Lab ที่ มทส
3
 • EP Champion/Open House
 • ม.3/3-3/6 ไป Lab ที่ มทส
4
 • EP Champion/Open House
 • ม.3/3-3/6 ไป Lab ที่ มทส
 • ครูประเมินตนเอง
5
 • EP Champion/Open House
 • ติว ม.3 EP
6
 • ค่ายศิลปะ
 • ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.3 เข้าค่ายพักแรม
 • สอบ TOEFL ม.4 EP
7
 • สอบ NEEC ม.1-3 EP
8
9
10
 • สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 (ม.6)
11
 • สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 (ม.6)
12
 • สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 (ม.6)
13
 • สอบ O-NET ม.3
14
 • สอบ O-NET ม.3
15
 • นำเอกสารจัดวางที่กลุ่มสาระฯ
16
 • นำเอกสารจัดวางที่กลุ่มสาระฯ
17
 • นำเอกสารจัดวางที่กลุ่มสาระฯ
18
19
 • รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1, ม.4 ห้องเรียนพิเศษ
20
 • รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1, ม.4 ห้องเรียนพิเศษ
 • สอบ GAT-PAT ม.6
21
 • รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1, ม.4 ห้องเรียนพิเศษ
 • สอบ GAT-PAT ม.6
22
 • รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1, ม.4 ห้องเรียนพิเศษ
 • สอบ GAT-PAT ม.6
23
 • รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1, ม.4 ห้องเรียนพิเศษ
 • สอบ GAT-PAT ม.6
24
25
26
27
 • สอบ O-NET ม.6
28
29
 • สอบ O-NET ม.6
30
31

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร “การพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2562

ไฟล์แนบ File File size Downloads เกียรติบัตร-MWIT-คณะกรรมการ-จังหวัด-2-2562 1 MB 205 เกียรติบัตร-MWIT-ผูัประสานงาน-จังหวัด-2-2562 649 KB 158 เกียรติบัตร-MWIT-วิทยากร-ชีววิทย-จังหวัด-2-2562 710 KB 172 เกียรติบัตร-MWIT-ผู้อบรม-ชีววิทยา-จังหวัด-2-2562 1 MB […]

Read more

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร “การพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2562

ไฟล์แนบ File File size Downloads เกียรติบัตร-MWIT-คณะกรรมการ-จังหวัด-2-2562 1 MB 205 เกียรติบัตร-MWIT-ผูัประสานงาน-จังหวัด-2-2562 649 KB 158 เกียรติบัตร-MWIT-วิทยากร-ชีววิทย-จังหวัด-2-2562 710 KB 172 เกียรติบัตร-MWIT-ผู้อบรม-ชีววิทยา-จังหวัด-2-2562 1 MB […]

Read more

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร ได้กล่าวแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เนื่องมาจากเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. นักเรียนโรงเรียนสิรินธร ได้แก่ นางสาวมุฑิตา ปัญญาเหลือ นายวัชระ ป้อมอุ่นเรือน และนางสาวปภานิจ ทองเทือก […]

Read more