โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

รอบรั้วขาวแดง

ประกาศโรงเรียนสิรินธร เรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่นะบาดของโรคติดเชื้แไวรัสโคโรนา 2019 (โควิท-19)

ช่องสัญญาณรับชม DLTV ผ่านช่อง Youtube

ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียน

มีนาคม 2021

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
1
 • EP Champion/Open House
2
 • EP Champion/Open House
 • ม.3/3-3/6 ไป Lab ที่ มทส
3
 • EP Champion/Open House
 • ม.3/3-3/6 ไป Lab ที่ มทส
4
 • EP Champion/Open House
 • ม.3/3-3/6 ไป Lab ที่ มทส
 • ครูประเมินตนเอง
5
 • EP Champion/Open House
 • ติว ม.3 EP
6
 • ค่ายศิลปะ
 • ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.3 เข้าค่ายพักแรม
 • สอบ TOEFL ม.4 EP
7
 • สอบ NEEC ม.1-3 EP
8
9
10
 • สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 (ม.6)
11
 • สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 (ม.6)
12
 • สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 (ม.6)
13
 • สอบ O-NET ม.3
14
 • สอบ O-NET ม.3
15
 • นำเอกสารจัดวางที่กลุ่มสาระฯ
16
 • นำเอกสารจัดวางที่กลุ่มสาระฯ
17
 • นำเอกสารจัดวางที่กลุ่มสาระฯ
18
19
 • รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1, ม.4 ห้องเรียนพิเศษ
20
 • รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1, ม.4 ห้องเรียนพิเศษ
 • สอบ GAT-PAT ม.6
21
 • รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1, ม.4 ห้องเรียนพิเศษ
 • สอบ GAT-PAT ม.6
22
 • รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1, ม.4 ห้องเรียนพิเศษ
 • สอบ GAT-PAT ม.6
23
 • รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1, ม.4 ห้องเรียนพิเศษ
 • สอบ GAT-PAT ม.6
24
25
26
27
 • สอบ O-NET ม.6
28
29
 • สอบ O-NET ม.6
30
31

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ