โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

รอบรั้วขาวแดง

ประกาศโรงเรียนสิรินธร เรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่นะบาดของโรคติดเชื้แไวรัสโคโรนา 2019 (โควิท-19)

ช่องสัญญาณรับชม DLTV ผ่านช่อง Youtube

ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียน

February 2021

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
 • แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ห้องเรียนพิเศษ ม.1
2
 • ค่ายภาษาอังกฤษ
 • แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ห้องเรียนพิเศษ ม.2
3
 • ค่ายภาษาอังกฤษ
 • แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ห้องเรียนพิเศษ ม.3
4
 • ค่ายภาษาอังกฤษ
 • ติว GAT ภาษาไทย
5
 • ติว GAT ภาษาไทย
 • ติวภาษาอังกฤษ ม.3 EP
6
 • ติวภาษาไทย ม.3 EP
7
8
 • ค่ายภาษาอังกฤษ ม.1/1, 1/2 ม.2/1, 2/2
 • แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ห้องเรียนพิเศษ ม.4
9
 • ค่ายภาษาอังกฤษ ม.1/1, 1/2 ม.2/1, 2/2
 • แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ห้องเรียนพิเศษ ม.5
10
 • ค่ายภาษาอังกฤษ ม.1/1, 1/2 ม.2/1, 2/2
 • แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ห้องเรียนพิเศษ ม.6
11
12
13
14
15
 • สอบกลางภาคเรียน 2/2563
16
 • สอบกลางภาคเรียน 2/2563
17
 • สอบกลางภาคเรียน 2/2563
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร ได้กล่าวแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เนื่องมาจากเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. นักเรียนโรงเรียนสิรินธร ได้แก่ นางสาวมุฑิตา ปัญญาเหลือ นายวัชระ ป้อมอุ่นเรือน และนางสาวปภานิจ ทองเทือก […]

Read more

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธรมอบอุปกรณ์กีฬา

นายธีระทัศน์ อัครฉัตรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร รับมอบลูกวอลเลย์บอลจากศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ เพื่อใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขันวอลเลย์บอลของนักเรียน ณ บริเวณโดมรวมใจสิรินธร โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

Read more

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมวันตรุษจีนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)

นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธิเปิดกิจกรรมวันตรุษจีน ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของวันตรุษจีน และความสำคัญของวันตรุษจีน ณ โดมรวมใจสิรินธร และบริเวณหน้าอาคาร 11 โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

Read more

กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

อบรมการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio) เพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

งานแนะแนว โรงเรียนสิรินธร จัดอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio)เพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมธารน้ำใจ โรงเรียนสิรินธร ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคุณครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ในการเข้าร่วมการอบรม เพื่อช่วยนักเรียนตรวจทานผลงาน

Read more

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

ประกาศรับสมัคร-ม.1-ห้องพิเศษ

ประกาศรับสมัคร-ม.4-ห้องพิเศษ

แสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร ได้กล่าวแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เนื่องมาจากเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. นักเรียนโรงเรียนสิรินธร ได้แก่ นางสาวมุฑิตา ปัญญาเหลือ นายวัชระ ป้อมอุ่นเรือน และนางสาวปภานิจ ทองเทือก เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรและทุนการศึกษา จำนวนทุนละ ๔,๐๐๐ บาท จากการแข่งขันอ่านออกเสียงและแต่งคำประพันธ์ ในลำดับรองชนะเลิศลำดับที่ ๒ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร เนื่องในวัน ๒๓๐ ปี วันประสูติ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส จากนายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรีซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯให้เป็นผู้แทนพระองค์
และเป็นผู้แทนนายณัฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบโล่และเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศเขียนเรียงความในหัวข้อ “ร้อยเรียงภาษา นำพาต้านทุจริต” ในโครงการการแข่งขันเรียงความ
โครงการครูไทยรักษ์ภาษา ครั้งที่ ๑๒ “สวนสุนันท์สร้างสรรค์วัจนศิลป์สู่วาทจินต์พลังแห่งภาษา เสกสรรอักษราต่อต้านทุจริต” ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่และเกียรติบัตรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แก่
นางสาวพิยดา กมลรัมย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๔ ณ เวทีโดมรวมใจสิรินธร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาให้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบการร้านถ่ายเอกสาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาให้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบการร้านถ่ายเอกสาร-จำนวน-1-ร้าน

1 2 3 104