กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

App Android

App Android

โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดย1)  เด็กหญิงรินลฌา    เรียงเงิน                              นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/32)  เด็กหญิงศิรภัส    เติมกล้า                                นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/33)  ด็กหญิงสริญญา    ดอกกระโทก                     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ […]

งานคอมพิวเตอร์นำนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

งานคอมพิวเตอร์นำนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

งานคอมพิวเตอร์นำนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ ผลการแข่งขันมีดังนี้ ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญญธร  ขาวแก้ว2. เด็กหญิงลักษมี  กลิ่นเจริญ  1. นายประสิทธิ์  ตะวันหะ2. นายสุรชัย  กิ่งก้านจันทร์  2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงจิราธร  ผลสมหวัง2. เด็กหญิงเยาวรินทร์  เหมือนเยี่ยง  1. นางสาวพัฒสลี  เพ็งแจ่ม2. นางสาวสุดารัตน์  อุปวงศ์ษา  3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธัญภินันท์  อภิญญเดช2. นางสาวปริญญาพร  ไตรปาน  1. นายอนุสรณ์  จันทสุข2. นางภูริตา  จันทสุข  4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองกระโทก2. เด็กชายอนุศาสตร์  วิชัย  1. นางบุญมี  กิ่งก้านจันทร์2. นางสาวณัฏฐญา  ใจหาญ  5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ […]

สื่อมัลติมีเดียการเรียนรู้ “กฎหมายใกล้ตัว”

สื่อมัลติมีเดียการเรียนรู้ “กฎหมายใกล้ตัว”

โดย…เด็กหญิงรินลฌา    เรียงเงิน   เด็กหญิงศิรภัส    เติมกล้า  เและด็กหญิงสริญญา    ดอกกระโทก      นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1     สามารถดาวโหลด Application สำหรับ แอนดรอย หรือ