กลุ่มสาระภาษาไทย

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559

ขอแสดงความยินดีกับนายธีรภัทร์ แสงงาม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนสิรินธร นักเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการค่ายอัจฉริยภาพทางภาษา

โครงการค่ายอัจฉริยภาพทางภาษา

วันที่ ๒๖  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนสิรินธร  จังหวัดสุรินทร์  ดำเนินโครงการค่ายฉัจฉริยภาพทักษะทางภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ หอประชุมรวมฤทัยธำรง  โดยมีนายชิน  ไทยยิ่ง  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป  เป็นประธานในพิธีเปิด  กิจกรรมในโครงการประกอบด้วยฐานกิจกรรม ๑๐ ฐาน ดังนี้ ๑. เรียนรู้หลักภาษา ๒. พจนาตามการณ์ ๓. ฝึกอ่านเอาเรื่อง ๔. ครบเครื่องเรื่องวรรณคดี ๕. พาทีร่วมอาเซียน ๖. ทดสอบเขียนตามคำบอก ๗. รู้คำนอกภาษาไทย ๘. ใฝ่ใจแต่งคำประพันธ์ ๙. รังสรรค์คำภาษาไทย ๑๐. ส่งเสียงใสอ่านทำนอง

รางวัลชนะเลิศเหรียญเงิน การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13

รางวัลชนะเลิศเหรียญเงิน การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2559 นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพฯ ผลปรากฏว่า เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  วรรณโพธิ์กลาง ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญเงิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) ได้รับโล่และทุนการศึกษา 7,000 บาท และ เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สัตตธารา ม.3/3 ได้รับรางวัลชมเชยรอบเจียระไนเพชร ได้รับเหรียญรางวัล เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 1,000 บาท ครูผู้ดูแลฝึกซ้อม 1.นางอนัญญา สุนทรารักษ์ 2.นางสาวสุทธิรัตน์ คงไทย 3.นางสาวอสิพร เอี่ยมสะอาด

การแข่งขันอ่านฟังเสียง โครงการธนชาต…ริเริ่มเติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ ๔๕

การแข่งขันอ่านฟังเสียง โครงการธนชาต…ริเริ่มเติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ ๔๕

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสิรินธร  ส่งนักเรียนเข้าร่วมกันแข่งขัน การอ่านฟังเสียงโครงการ “ธนชาต…ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลปรากฏว่า นางสาวกัณฑิมา  สำราญจริง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันอ่านฟังเสียง ระดับ ม.๔-๖ และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และเป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปแข่งขันในระดับประเทศ 

การแข่งขันอ่านฟังเสียง โครงการธนชาต…ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย

การแข่งขันอ่านฟังเสียง โครงการธนชาต…ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย

เมื่อวันวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ นางสุจินดา  สินโพธิ์  รอผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ นางอนัญญา  สุนทรารักษ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางสาวสุทธิรัตน์  คงไทย ครูชำนาญการพิเศษ  และนางสาวกัณฑิมา สำราญจริง นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันอ่านฟังเสียง ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการ “ธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่ ๔๔  เข้าพบนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล   

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๕๙

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๕๙

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมเทิดนครินทร์ปิ่นสยาม สรรพศิลป์งามภาษาไทย ร้อยรวมใจบูชาครูกวีศรีสุนทร เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมรวมฤทัยธำรง โรงเรียนสิรินธร  จังหวัดสุรินทร์

รางวัลชนะเลิศระดับประเทศการแข่งขันอ่านฟังเสียง

รางวัลชนะเลิศระดับประเทศการแข่งขันอ่านฟังเสียง

นางสาวกัณฑิมา  สำราญจริง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๓  ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันอ่านฟังเสียง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี           ได้รับทุนการศึกษา จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท และสถานศึกษาได้รับทุนการศึกษา จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท  จากโครงการธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย  ครั้งที่ ๔๔  ประจำปี ๒๕๕๘      

รางวัลชนะเลิศระดับประเทศการอ่านทำนองเสนาะ

รางวัลชนะเลิศระดับประเทศการอ่านทำนองเสนาะ

รางวัลชนะเลิศระดับประเทศการอ่านทำนองเสนาะ จากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล [ รูปเพิ่มเพิมเติม ]