กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมวันรำลึก Thinking Day

กิจกรรมวันรำลึก Thinking Day

กิจกรรมวันรำลึก Thinking Day พื่อให้สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ได้รำลึกถึงเลดี้ โพเอล ผู้ให้กำเนิดกิจการผู้บำเพ็ญประโยชน์ และเพื่อให้สมาชิกได้แสดงความสามารถในทางที่ถูกที่ควร ได้เสียสละ และแสดงความมีน้ำใจต่อผู้อื่น

Asia  Pacific Leadership  Award  as  Troop/Unit  Leaders

Asia Pacific Leadership Award as Troop/Unit Leaders

นางรัตนา  รัตนกาญจน์  และ  นางภัคภร  ใสแจ่ม   หัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์โรงเรียนสิรินธร   ได้รับรางวัล  “Asia  Pacific Leadership  Award  as  Troop/Unit  Leaders” จากองค์การผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งโลก  ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ค่ายหัวหน้าหมู่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.2

ค่ายหัวหน้าหมู่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.2

ค่ายอบรมหัวหน้าหมู่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.2  โรงเรียนสิรินธร วันที่ 11 – 12  มิถุนายน  2559 ณ ศูนย์ฝึกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ฯ อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ค่ายพักแรม ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.2 ’58

ค่ายพักแรม ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.2 ’58

ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.2  ไปทัศนศึกษาและเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม  ณ ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน  บ้านมะเมียง  และศูนย์ฝึกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชินูปถัมภ์  อ.ปราสาท  จ.สุรินทร์ ระหว่างวันที่  7 – 9  ตุลาคม  2558  

12