นิเทศการสอนครูอนุสรณ์ จันทสุข

คณะกรรมการนิเทศกลุ่มสาระคอมพิวเตอร์ นำโดยครูภูริตา จันทสุขและครูพัฒสลี เพ็งแจ่ม นิเทศครูอนุสรณ์ จันทสุข และให้คำแนะนำในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

View More นิเทศการสอนครูอนุสรณ์ จันทสุข

การนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

นายชัยณรงค์ ลอยประโคน รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ณ ห้องโสตฯ7 หลังจากนั้นคณะกรรมการนิเทศได้นิเทศการจัดการเรียนการสอนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และสรุปผลการนิเทศ ณ ห้องโสตฯ7

View More การนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

กลุ่มสาระคอมพิวเตอร์รับการนิเทศจาก สพม.33

กลุ่มสาระคอมพิวเตอร์รับการนิเทศจาก ศึกษานิเทศก์ ตวงรัตน์ เกียรติคุณรัตน์และนาถสุดา จินดาศรี สพม.33 และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ เพื่อการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ต่อไป ** ภาพจากงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสิรินธร

View More กลุ่มสาระคอมพิวเตอร์รับการนิเทศจาก สพม.33

นิเทศการสอนครูพัฒสลี เพ็งแจ่ม

กรรมการนิเทศภายใน (ครูภูริตา จันทสุข ครูอนุสรณ์ จันทสุข) กลุ่มสาระคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสิรินธร ให้การนิเทศและคำแนะนำในการจัดกรเรียนการสอนแก่ครูพัฒสลี เพ็งแจ่ม

View More นิเทศการสอนครูพัฒสลี เพ็งแจ่ม

นิเทศการสอนครูคำพันธ์ เสาะแสวง

คณะกรรมการนิเทศการสอนกลุ่มสาระคอมพิวเตอร์ นำโดยครูภูริตา จันทสุขและครูพัฒสลี เพ่งแจ่ม  นิเทศการสอนครูคำพันธ์ เสาะแสวง มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามที่ออกแบบไว้ ใช้สื่อตามที่กำหนดในแผน มีการวัดประเมินผลและสรุปบทเรียน ครูกับนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ห้องเรียนสะอาดเรียบร้อย

View More นิเทศการสอนครูคำพันธ์ เสาะแสวง

นิเทศการสอนครูบุญมี กิ่งก้านจันทร์

คณะกรรมการนิเทศกลุ่มสาระคอมพิวเตอร์ นำโดยครูธัชทรัพย์ เสียงจินดารัตน์และครูณัฎฐยา ใจหาญ นิเทศครูบุญมี กิ่งก้านจันทร์ และให้คำแนะนำในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

View More นิเทศการสอนครูบุญมี กิ่งก้านจันทร์

แบบรายงานลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

ขอให้ครูผู้รับผิดชอบ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้     กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มนี้นะครับ ส่งข้อมูลมาที่  krusongsom4@gmail.com /ไลน์สหวิทยาเขต 2  ครับ  เพื่อสรุปรายงานข้อมูลครับ

View More แบบรายงานลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้