ประกาศโรงเรียนสิรินธร เรื่อง การเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)

Read More

ประกาศโรงเรียนสิรินธร เรื่อง แนวปฏิบัติตามมาตราการป้องกันและการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

Read More

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนปกติ

Read More

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนปกติ

Read More

โรงเรียนสิรินธรแจ้งปรับเปลี่ยนการมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564

Read More

ประกาศโรงเรียนสิรินธร เรื่อง การมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564 วันเสาร์ที่ 17 เมษายน 2564

Read More