ผลงานนักเรียน

นายธีระทัศน์  อัครฉัตรรัตน์ มอบโล่และเกียรติบัตร

นายธีระทัศน์  อัครฉัตรรัตน์ มอบโล่และเกียรติบัตร

นายธีระทัศน์  อัครฉัตรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานมอบโล่เกียรติบัตรการแข่งขันต่างๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

App Android

App Android

โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดย1)  เด็กหญิงรินลฌา    เรียงเงิน                              นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/32)  เด็กหญิงศิรภัส    เติมกล้า                                นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/33)  ด็กหญิงสริญญา    ดอกกระโทก                     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ […]

งานคอมพิวเตอร์นำนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

งานคอมพิวเตอร์นำนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

งานคอมพิวเตอร์นำนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ ผลการแข่งขันมีดังนี้ ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญญธร  ขาวแก้ว2. เด็กหญิงลักษมี  กลิ่นเจริญ  1. นายประสิทธิ์  ตะวันหะ2. นายสุรชัย  กิ่งก้านจันทร์  2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงจิราธร  ผลสมหวัง2. เด็กหญิงเยาวรินทร์  เหมือนเยี่ยง  1. นางสาวพัฒสลี  เพ็งแจ่ม2. นางสาวสุดารัตน์  อุปวงศ์ษา  3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธัญภินันท์  อภิญญเดช2. นางสาวปริญญาพร  ไตรปาน  1. นายอนุสรณ์  จันทสุข2. นางภูริตา  จันทสุข  4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองกระโทก2. เด็กชายอนุศาสตร์  วิชัย  1. นางบุญมี  กิ่งก้านจันทร์2. นางสาวณัฏฐญา  ใจหาญ  5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ […]

สื่อมัลติมีเดียการเรียนรู้ “กฎหมายใกล้ตัว”

สื่อมัลติมีเดียการเรียนรู้ “กฎหมายใกล้ตัว”

โดย…เด็กหญิงรินลฌา    เรียงเงิน   เด็กหญิงศิรภัส    เติมกล้า  เและด็กหญิงสริญญา    ดอกกระโทก      นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1     สามารถดาวโหลด Application สำหรับ แอนดรอย หรือ    

รางวัลอันดับ 2 ระดับประเทศ ซูโดกุ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัลอันดับ 2 ระดับประเทศ ซูโดกุ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

การแข่งขันเกมกีฬาทางวิชาการระดับประเทศ “ทรู  เอแม็ท  ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ  ครั้งที่ 11  ชิงโล่พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2559” ณ  ศูนย์การค้าเดอะมอลล์  จังหวัดนครราชสีมา  ระหว่างวันที่  10- 11  กันยายน พ.ศ. 2559

รางวัลชนะเลิศเหรียญเงิน การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13

รางวัลชนะเลิศเหรียญเงิน การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2559 นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพฯ ผลปรากฏว่า เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  วรรณโพธิ์กลาง ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญเงิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) ได้รับโล่และทุนการศึกษา 7,000 บาท และ เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สัตตธารา ม.3/3 ได้รับรางวัลชมเชยรอบเจียระไนเพชร ได้รับเหรียญรางวัล เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 1,000 บาท ครูผู้ดูแลฝึกซ้อม 1.นางอนัญญา สุนทรารักษ์ 2.นางสาวสุทธิรัตน์ คงไทย 3.นางสาวอสิพร เอี่ยมสะอาด

รางวัลที่ 2 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รางวัลที่ 2 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รางวัลที่ 2 โครงงานคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของมูลนิธิเปรมติณสูลานนท์ ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2559 ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 8,000 บาท ประกอบด้วย นางสาวพันวัสสา พัวพันธุ์ นายชโยดม ดอกแก้ว ภูริทัต  ตัณฑ์สุระ นางสาวสายธาร ปะติตัง ผู้ควบคุมฝึกสอน ครูธีระพล เสาะแสวง  

รอบชิงชนะเลิศโครงงานระดับประเทศ YSC 2016

รอบชิงชนะเลิศโครงงานระดับประเทศ YSC 2016

โครงงานวิทยาศาสตร์ ชื่อ แผ่นดูดซับกลิ่นจากต้นกล้วยโดยศึกษาผ่านการแพร่ผ่านแก๊ส ผู้เข้าแข่งขัน 1. ด.ญ.จันทราพร หวังวก, 2. ด.ญ.ปารีรัตน์  หาญห้าว ครูปรึกษา ครูอรวรรณ รัมพณีนิล โครงงานคณิตศาสตร์ ชื่อ มหัศจรรย์เอกลักษณ์ตรีโกณ 2 ผู้เข้าแข่ขัน 1. นางสาวธนิฏฐา เพียรเวชสุนทร, 2. นางสาวพันวัสสา พัวพันธุ์, 3. นายวชิรวิทย์ กิจกอานันท์ ครูที่ปรึกษา นายธีระพล เสาะแสวง

เข้ารอบระดับประเทศ โครงงาน YSC 2016

เข้ารอบระดับประเทศ โครงงาน YSC 2016

อ่านรายละเอียด http://web.sut.ac.th/2012/news/detail/1/news20160224 ผ่านเข้ารอบโครงงานระดับประเทศ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ผู้ควบคุม ครูธีระพล เสาะแสวง ผ่านเข้ารอบโครงงานระดับประเทศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ควบคุม ครูอรวรรณ รัมพณีนิล และ ครูปตินุช พรหมบุตร อ่านรายละเอียด http://web.sut.ac.th/2012/news/detail/1/news20160224

12