เกี่ยวกับโรงเรียน

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)

   ครูภูริตา จันทสุขหัวหน้ากลุ่มสาระฯโทรศัพท์ 0896309928E-mail : khrupooh@gmail.com    ครูสุรชัย กิ่งก้านจันทร์โทรศัพท์ –E-mail : –  ครูคำพันธ์ เสาะแสวงโทรศัพท์ –E-mail : –  ครูพรระวี บุญสุยาโทรศัพท์ –E-mail : –  ครูทิวาพร หลอมประโคนโทรศัพท์ –E-mail : –  ครูสมหมาย หลอมประโคนโทรศัพท์ –E-mail : –  ครูอนุสรณ์ จันทสุขโทรศัพท์ 0896292680E-mail : khrutik@gmail.com  ครูอานนท์ มุ่งดีโทรศัพท์ –E-mail : –  ครูบุญมี กิ่งก้านจันทร์โทรศัพท์ –E-mail : –  ครูประสิทธิ์ ตะวันหะโทรศัพท์ –E-mail : – ครูพัฒสลี เพ็งแจ่มโทรศัพท์ –E-mail : – ครูธัชทรัพย์ เสียงจินดารัตน์โทรศัพท์ –E-mail : –  ครูณัฎฐยา ใจหาญโทรศัพท์ –E-mail : – ครูนิศารัตน์ นิลศักดิ์โทรศัพท์ –E-mail : –  ครูมลิวัลย์    บุญเย็นโทรศัพท์ –E-mail : –      ครูกานต์ สุขกลาง(นักศึกษาฝึกประสบการณ์)โทรศัพท์ –E-mail : –  ครูสุดารัตน์ อุปวงศ์ษา(นักศึกษาฝึกประสบการณ์)โทรศัพท์ –E-mail […]

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  ครูธานัท ธนาหิรัญบุตรหัวหน้ากลุ่มสาระฯโทรศัพท์ 088-7253412E-Mail : –  ครูธงชัย แพงวงษ์ โทรศัพท์ 089-4247692E-Mail : –  ครูสร้อยทิพย์ อิ่มชื่นโทรศัพท์ 081-7605797E-Mail : –  ครูอำไพ ตรงจิตพิทักษ์ โทรศัพท์ 089-6288894E-Mail : –  ครูจุฬาลักษณ์ เสาสูงโทรศัพท์ 082-7513522E-Mail : –  ครูเสาวลักษณ์ สุปิงคลัด โทรศัพท์ 081-0671502E-Mail : –  ครูเฉลา ธรธรรมคุณโทรศัพท์ 082-6090207E-Mail : –  ครูถนอมจิตร อวงพิพัฒน์โทรศัพท์ 062-1107329E-Mail : –  ครูเฉลิมชาติ งาขาวโทรศัพท์ 081-7605797E-Mail : –  ครูมานพ ด่านวิไลโทรศัพท์ 086-8499552E-Mail : –  ครูสรวุฒิ รัตตัญญู โทรศัพท์ 081-7200133E-Mail : –  ครูรุ่งรัตน์ […]

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

  ครูทองจันทร์ โล้เจริญรัตน์ หัวหน้ากลุ่มสาระ  ครูสุนันท์ เครือยา  ครูสุนทร กิ่งจันทร์  ครูกาญจนาพร สุจินพรัหม  ครูอรวรรณ รัมพณีนิล  ครูบูรณ์พิชญ์ เครือวัลย์  ครูดรรชนี ใจดี  ครูยุพาจิตรา บุญจรัส  ครูธำรงศักดิ์ บุญจรัส  ครูสมกิตต์ โอรสรัมย์  ครูสำเรียง ศรีเพชร  ครูกาญจนา พุ่มไหม  ครูปตินุช พรหมบุตร  ครูลัดดา สุขยานุดิษฐ์  ครูรุจิรา ราชรักษ์   ครูสรัณทิพย์ หมวกเหล็ก ครูกัลยา คิดอยู่  ครูอัชญา อนุเคราะห์  ครูสิริกร คงกล้า ครูนิดต้า เจริญศิริ ครูสริญญา อนุเคราะห์  ครูเรไร เผือดนอก  ครูจิรวรรณ ศรีชะลุ่ม  ครูยิ่งลักษณ์ เติมกล้า   ครูวรรณี มณีวงศ์  ครูปกิญญา สอนกล้า  ครูรัชนีวรรณ เทียนทอง […]

กลุ่มสาระภาษาไทย

    ครูอนัญญา สุนทรารักษ์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯโทรศัพท์ 089-945-3928E-mail –  ครูมะลิ บุญสุยาโทรศัพท์ 089-846-6599E-mail –  ครูสมส่วน มีสติโทรศัพท์ 081-869-6711E-mail –  ครูรัชรินทร์ สาระไชยโรจน์ โทรศัพท์ 081-072-2999E-mail –  ครูประสงค์ โสมรัตนานนท์โทรศัพท์ 063-956-7498E-mail –  ครูสุทธิรัตย์ คงไทยโทรศัพท์ 081-548-5797E-mail –  ครูภัทรพร พึ่งชาติโทรศัพท์ 086-869-4519E-mail –  ครูประเสริฐ นามพูนโทรศัพท์ 087-966-9345E-mail –  ครูศรีฏลา ศศิสุทธินานนท์โทรศัพท์ 081-554-4587E-mail –  ครูอสิพร ไชยเทพโทรศัพท์ 090-250-8826E-mail –  ครูยอแสง จันทร์เสนโทรศัพท์ 090-038-8688E-mail –  ครูสุรางค์ทิพย์ สุขพูลโทรศัพท์ 081-390-2507E-mail –  ครูสิริพร กลิ่นหมื่นไวยโทรศัพท์ 086-244-8594E-mail –  ครูกุสุมา แสนสุขโทรศัพท์ 089-716-7991E-mail […]

กลุ่มสาระศิลปะ

    ครูพงษ์ศักดิ์ แสนสุข หัวหน้ากลุ่มสาระฯโทรศัพท์  089-248-0954E-mail –  ครูละออ ศรีไทยโทรศัพท์  083-720-8510E-mail –  ครูสุทธิลักษณ์ สมใจหวังโทรศัพท์  088-595-1213E-mail –  ครูสุนทรี เกตุชาติโทรศัพท์  086-243-7294E-mail –  ครูกานดา กนกแก้วโทรศัพท์  091-468-7895E-mail –   ครูธีรวัฒน์ สมยิ่งโทรศัพท์  090-1563-545E-mail –   ครูขวัญจิรา วงแหวนโทรศัพท์  089-823-0029E-mail –  ครูสุทิตย์ สันทัยพรโทรศัพท์  089-282-6689E-mail –  ครูวลัยพรรณ จารุทรัพย์สดใสโทรศัพท์  099-514-5429E-mail –     ***พบข้อผิดพลาดหรือต้องการปรับปรุงข้อมูล ส่งข้อมูลได้ที่ khrutik@sirin.ac.th  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

   ครูผกายมาศ สรีตะลานุกค์ หัวหน้างานแนะแนว  ครูศิริพงษ์ นึกชอบ  ครูกรรณิกา ลาภจิตร  ครูณิชานันท์ รักษ์คิด     *** พบข้อผิดพลาดหรือต้องการปรับปรุงข้อมูล ส่งข้อมูลได้ที่ khrutik@sirin.ac.th

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

  ครูสุพรรณ ก้านอินทร์หัวหน้ากลุ่มสาระ  ครูสุพิชัย พลบูรณ์ศรี   ครูธีรพล เสาะแสวง  ครูกัลยา ถมยางกูร  ครูกอบแก้ว ภูติธนารักษ์  ครูเสาวลักษณ์ เนื้อทอง  ครูมิตรดี ดวงใจดี  ครูนงนุช อินทรวงษ์โชติ   ครูสุจินดา สินโพธิ์  ครูนิตยา จินดาศรี  ครูสุวรรณี เสาร์ทอง  ครูพรประภา เชื่อมทอง  ครูธราภรณ์ สกุลทอง   ครูภัคภร ใสแจ่ม  ครูยุพาสินี สุทธิยานุช  ครูสายสมร เจือจันทร์  ครูกัลยารัตน์ แสนกล้า  ครูชริกา อุรารื่น  ครูศราวุฒิ สมใจ ครูทรงไทย ปิยไชติสกุลชัย ครูอรวรรณ ตันสุวรรณรัตน์   ครูเรไร เผือดนอก  ครูสุจินดา สินโพธิ์  ครูรัตนา หวังสุดดี      *** พบข้อผิดพลาดหรือต้องการปรับปรุงข้อมูล ส่งข้อมูลได้ที่ khrutik@sirin.ac.th

ผู้บริหารโรงเรียน

   นายธีระทัศน์  อัครฉัตรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโทรศัพท์ 085-956-1515E-mail : –  นายประยุทธ มะลิงามรองผู้อำนวยการ งานบริหารงบประมาณโทรศัพท์ 081-265-6651E-mail : –  นายชิน ไทยยิ่ง รองผู้อำนวยการ งานบริหารทั่วไปโทรศัพท์ 081-393-5744E-mail : –  นายภัทรพล  หมวกเหล็ก รองผู้อำนวยการ งานบริหารบุคคลโทรศัพท์ 097-335-2510E-mail : – -ว่าง-รองผู้อำนวยการ งานบริหารวิชาการโทรศัพท์ –E-mail : – ***พบข้อผิดพลาดหรือต้องการปรับปรุงข้อมูล ส่งข้อมูลได้ที่ khrutik@sirin.ac.th  

คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2559

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล ฝ่าย 1 นางสาวนวลวรรณ  เวลาเกิด ประธานนักเรียน 2 นางสาวศกลวรรณ  หวังเป็น รองปธะธานนักเรียน 3 นางสาวรุ่งกาญจน์  สิงคนิภา รองประธานนักเรียน 4 นางสาวกิตติมา  ชำนิไกร เลขา, ติดตามประธานนักเรียน 5 นางสาวอัจฉรา  สุดตลอด เลขา, ติดตามประธานนักเรียน 6 นางสาวสราลี  โอธินทรยุทธ เลขานุการ 7 นางสาวณัฐณิชา  กายสง่า เลขานุการ 8 นางสาวประชุมพร  สุขสนิท เลขานุการ 9 นางสาวจันนิภา  สุขสนั่น ติดตามการประชุม 10 นางสาวโคมแก้ว  พิมพ์สอน ติดตามการประชุม 11 นางสาวกมลลดา  งามเลิศ ติดตามการประชุม 12 นางวงศกร  เพชรสูงเนิน ประชาสัมพันธ์ […]

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)

   ครูนิภา หลิมศิริวงษ์หัวหน้ากลุ่มสาระฯ   ครูเพ็ญศรี ดีเสมอ   ครูผ่องศรี พัวพันธ์ุ   ครูสุทัศน์ โกรธกล้า   ครูมนตรี ท้าวไทยชนะ     ***พบข้อผิดพลาดหรือต้องการปรับปรุงข้อมูล ส่งข้อมูลได้ที่ khrutik@sirin.ac.th

12