Categories

Category: เกี่ยวกับโรงเรียน

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

  ครูวรรณา สิยาชีพ หัวหน้ากลุ่มสาระ โทรศัพท์ : E-Mail : ครูบุษกรกุล ส่งเสริม ครูรัตนา รัตนกาญจน์ ครูรัชนี มุ่งเจริญพร ครูสายสุนีย์

กลุ่มสาระคอมพิวเตอร์

ครูภูริตา จันทสุข หัวหน้ากลุ่มสาระฯ โทรศัพท์ – E-mail : khrupooh@gmail.com ครูคำพันธ์ เสาะแสวง โทรศัพท์ – E-mail : – ครูพรระวี บุญสุยา

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

  ครูสำเรียง ศรีเพชร หัวหน้ากลุ่มสาระ โทรศัพท์ 092-525-4946 ครูกาญจนาพร สุจินพรัหม โทรศัพท์ 086-880-8103 ครูอรวรรณ รัมพณีนิล โทรศัพท์ 089-630-6346 ครูยุพาจิตรา

กลุ่มสาระภาษาไทย

ครูสุทธิรัตย์ คงไทย หัวหน้ากลุ่มสาระฯ โทรศัพท์ 081-548-5797 ครูมะลิ บุญสุยา โทรศัพท์ ครูรัชรินทร์ สาระไชยโรจน์ โทรศัพท์   ครูประสงค์ โสมรัตนานนท์ โทรศัพท์

กลุ่มสาระศิลปะ

   ครูพงษ์ศักดิ์ แสนสุข หัวหน้ากลุ่มสาระ ครูละออ ศรีไทย ครูสุทธิลักษณ์ สมใจหวัง ครูสุนทรี เกตุชาติ ครูธีระวัฒน์ สมยิ่ง ครูขวัญจิรา วงแหวน  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

   ครูรุ่งทิพย์ เสาสูง หัวหน้างานแนะแนว โทรศัพท์ 082-143-3476 ครูศิริพงษ์ นึกชอบ ครูกรรณิกา ลาภจิตร ครูแพงศรี ศรีมงคล ครูอมรรัตน์ กลิ่นหมื่นไวย