Categories

Category: บุคลากรโรงเรียน

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

  ครูวรรณา สิยาชีพ หัวหน้ากลุ่มสาระ โทรศัพท์ : E-Mail : ครูบุษกรกุล ส่งเสริม ครูรัตนา รัตนกาญจน์ ครูรัชนี มุ่งเจริญพร ครูสายสุนีย์

กลุ่มสาระคอมพิวเตอร์

ครูภูริตา จันทสุข หัวหน้ากลุ่มสาระฯ โทรศัพท์ – E-mail : khrupooh@gmail.com ครูคำพันธ์ เสาะแสวง โทรศัพท์ – E-mail : – ครูพรระวี บุญสุยา

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ครูนุจรีย์ ภักดีกลาง หัวหน้ากลุ่มสาระฯ โทรศัพท์ 081-8764351 ครูจุฬาลักษณ์ เสาสูง โทรศัพท์ 082-7513522 ครูเฉลิมชาติ งาขาว โทรศัพท์ 081-7605797 ครูมานพ ด่านวิไล โทรศัพท์

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

  ครูสำเรียง ศรีเพชร หัวหน้ากลุ่มสาระ โทรศัพท์ 092-525-4946 ครูกาญจนาพร สุจินพรัหม โทรศัพท์ 086-880-8103 ครูอรวรรณ รัมพณีนิล โทรศัพท์ 089-630-6346 ครูยุพาจิตรา

กลุ่มสาระภาษาไทย

ครูสุทธิรัตย์ คงไทย หัวหน้ากลุ่มสาระฯ โทรศัพท์ 081-548-5797 ครูมะลิ บุญสุยา โทรศัพท์ ครูรัชรินทร์ สาระไชยโรจน์ โทรศัพท์ ครูประสงค์ โสมรัตนานนท์ โทรศัพท์ ครูภัทรพร

กลุ่มสาระศิลปะ

   ครูพงษ์ศักดิ์ แสนสุข หัวหน้ากลุ่มสาระ ครูละออ ศรีไทย ครูสุทธิลักษณ์ สมใจหวัง ครูสุนทรี เกตุชาติ ครูธีระวัฒน์ สมยิ่ง ครูขวัญจิรา วงแหวน  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

   ครูรุ่งทิพย์ เสาสูง หัวหน้างานแนะแนว โทรศัพท์ 082-143-3476 ครูศิริพงษ์ นึกชอบ ครูกรรณิกา ลาภจิตร ครูแพงศรี ศรีมงคล ครูอมรรัตน์ กลิ่นหมื่นไวย