ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ


ครูนฤทัย เนินสูง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
โทรศัพท์ –

ครูรัตนา รัตนกาญจน์

ครูฉัณแข รัตตัญญู

ครูสุภาพร โชติกาญจนวัฒน์

ครูไพรัตน์ ธรรมวิสุทธิ์

ครูฐิตินันท์ ธนปฐมพงศ์

ครูอำไพ มุ่งสันติ

ครูสายชล ศรีวิเศษ

ครูอลิษา พิมวงษา

ครูเย็นฤทัย สามาลย์

ครูวันทนีย์ สร้อยนาก

ครูวรรณา สิยาชีพ

ครูพิมพ์พร สุขแล้ว

ครูเยาวรัตน์ โตพูนพิพัฒน์

ครูพัชรินทร์ เสียงวังเวง

ครูอัชฎาพร ใจใหญ่

ครูปรารถนา นิสังรัมย์

ครูนาราภัทร ตรงจิตพิทักษ์

ครูสุปราณี นาคงาม

ครูสิริภรณ์ นามสวัสดิ์

ครูหทัยกาญจน์ พินลา

ครูมินตรา ไชยา

ครูโกมล ศรีวรรณะ

ครูสุวภา ภิญโญภาพ

ครูธนากร กายสง่า

ครูสุจตรา ชาสุด

ครูยุรนันท์ จันทะเวช

ครูหทัยชนก ศูนย์ตรง

ครูกฤษณาภูมิ เกษอินทร์

ครูฐิตินันท์ บุญราช

ครูภัทราวรรณ ผากา

ครูรัตนาภรณ์ ภาษาดี

ครูโสภิดา ผู้สมเก่า

ครูลลิตา สนิทพันธ์

ครูสุวนันท์ คงศรี

ครู Kazuhiko Matsuo

ครู Samir Mar Houm

ครู Jack Black

ครู Shi Li Ying

ครู Jo Kyo ha

ครู Thilendran G Reddy

ครู Elmie joy

ครู 

ครู Stuart Gelban

ครู 

ครูกลุ่มสาระเทคโนโลยี


ครูคำพันธ์ เสาะแสวง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
โทรศัพท์
ครูพรระวี บุญสุยา
ครูทิพย์ภาวี หลอมประโคน

ครูภูริตา จันทสุข

ครูภูรินท์ฤทธิ์ หลอมประโคน

ครูอนุสรณ์ จันทสุข

ครูอานนท์ มุ่งดี

ครูบุญมี กิ่งก้านจันทร์

ครูประสิทธิ์ ตะวันหะ
ครูจิตญาดา เพ็งแจ่ม
ครูธัชทรัพย์ เสียงจินดารัตน์

ครูณัฎฐยา ใจหาญ

ครูนิศารัตน์ นิลศักดิ์

ครูมลิวัลย์    บุญเย็น

ครูสมชาย วงศา

ครูสุชิต ยอดเพ็ชร
เจ้าหน้าที่ห้องคอมพิวเตอร์

บุคลากรทางการศึกษา (พนักงาน)

 


นางรม เจ็ดประโคน

นางจันทร์เลิศ ปันหอม

นางรัชนีย์ หวังสุดดี

นางสาวทองคำ สุดสายตรวจ

นางรัตวจี วาหมงคล

นางสาวประณี ปันหอม

นางเพ็ญศรี นิลสุข

นางประหยัด เพิ่มนิตย์

นายวิสันต์ สุไต้ทอน

นายมั่นศักดิ์ บุญเพิ่ม

นายสมชิต นิลสุข

นางขวัญศรี ทาสีดา

นายวอน ไชยพร

นางสาววารินทร์ มนตรี

นางสาวบงกช มียิ่ง

นายวินิตย์ โฉมศรี

นายสมศักดิ์ แสงทอง

นายช้อย ตอนสุข 

นายวิไล จงผสม

นายคำสุข พิลา

นายสรธร ชัยฉลาด

นายกำชัย สุปิงคลัด

นางสาวจันทร์ทิมา คงกล้า
นายสันติ ศรีเมือง

นายอภิลักษณ์ ภูมิศาสตร์

นายสันติ ศรีเมือง

นายชัชวาล ฉัตรทัน

นายบรรลือศักดิ์ แห้วเพ็ชร

นายสมคิด มียิ่ง

นายสุริยา กัญญาพันธ์

นายธิบดี ประทุมทอง

บุคลากรทางการศึกษา (ลูกจ้างประจำ)


นายสุชิน แลเพลิน

นายสุทิศ เกษณอินทร์

นายทองศูนย์ ภูมิศาสตร์

นางสาวพิมล ราชสุข

นางเพ็ญศรี นิลสุข
 

ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 


ครูนุจรีย์ ภักดีกลาง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
โทรศัพท์ 081 876 4351

ครูจุฬาลักษณ์ เสาสูง

ครูเฉลิมชาติ งาขาว


ครูสรวุฒิ รัตตัญญู

รุ่งรัตน์ สุภาสัย

ครูมนตรี จิตต์หาญ

ครูศุภัทรพันธ์ จันพุทซา

ครูสุริวรรณ สุริยงคต

ครูพรศรี บูรณ์เจริญ

ครูจิรภาส ภูลี

ครูวิรงรอง จันทเขต


ครูสวลักษณ์ บุญญะสิริสิทธิ์


ครูกิตติกวินท์ ปินไชย


ครูนวัช หาทรัพย์


ครูสุจิตรา มาลีแก้ว


ครูสุริยา บรรลือทรัพย์

ครูปิยะดา คุ้มสุวรรณ

ครูปฐมาวดี สุปิงคลัด

ครูวารีย์ บัวงาม

ครูสุกัญญา อิ่มใจ

ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

 
ครูสิวพร ไพรกังวาล
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
โทรศัพท์ 081 547 6566

ครูกาญจนาพร สุจินพรัหม

ครูสำเรียง ศรีเพชร

ครูยุพาจิตรา บุญจรัส


ครูธำรงศักดิ์ บุญจรัส

ครูสมกิตต์ โอรสรัมย์

ครูปตินุช พรหมบุตร

ครูสิริกร คงกล้า

ครูลัดดา สุขยานุดิษฐ์


ครูสรัณทิพย์ หมวกเหล็ก

ครูกัลยา คิดอยู่


ครูอัชญา อนุเคราะห์

ครูนิดต้า เจริญศิริ

ครูสริญญา อนุเคราะห์


ครูจิรวรรณ ศรีชะลุ่ม

ครูยิ่งลักษณ์ เติมกล้า

ครูปภิญญา สอนกล้า

ครูวรรณี มณีพงศ์

ครูรัชนีวรรณ เทียนทอง

ครูสุชาดา เฉลียวไว

ครูวาสนา สาลี

ครูอำภา กลองชัย

ครูวรากุล ผลาผล

ครูเกศนี นับถือดี


ครูชรินธร ศรีลานุช


ครูอรอนงค์ อินทร์ตา

ครูนิธิภรณ์ ภูนะยา


ครูวัชรพงศ์ แก้มทอง

ครูจันทร์ศรี วสุวัชร์

บุคลากรทางการศึกษา


นางอัฉริยา พรหมบุตร

นางพิมพ์วิมล จันทร์หอม
นายสุชิน แลเพลิน นายสุทิศ เกษณอินทร์ นายทองศูนย์ ภูมิศาสตร์ นางสาวพิมล ราชสุข
นางเพ็ญศรี นิลสุข  

นางจันทร์หอม สุจินพรัหม

นางสาวพนารัตน์ ลายทอง

นางสาวมาลา นพเก้า

นางสมใจ บุญพัฒน์

นายสุริยะ ลมพรมราช

นางสาวจันทร์สุธา ชมบุญ

นางปณัฐดา จุกหอม

นางเทวี ทองนำ

นายสุชิต ยอดเพ็ชร

นายพงศกร ผจญกล้า

นางสุภาภรณ์ แห้วเพ็ชร

นางสาวผจงใจ ไชยหาญ

นางสาวพวงพยอม ชมชื่น

นางสาวรัตยาภรณ์ ไชยหาญ

นางสาวมนัญญา ฉิมมา

นางสาวทัศนีย์ พราวจันทึก

นางสาวสุกันยา ชื่นรส
   
นางรม เจ็ดประโคน นางจันทร์เลิศ ปันหอม นางรัชนีย์ หวังสุดดี นางสาวทองคำ สุดสายตรวจ
นางรัตวจี วาหมงคล นางสาวประณี ปันหอม นางเพ็ญศรี นิลสุข นางประหยัด เพิ่มนิตย์
นายวิสันต์ สุไต้ทอน นายมั่นศักดิ์ บุญเพิ่ม นายสมชิต นิลสุข นางขวัญศรี ทาสีดา
นายวอน ไชยพร นางสาววารินทร์ มนตรี นางสาวบงกช มียิ่ง นายวินิตย์ โฉมศรี
นายสมศักดิ์ แสงทอง นายช้อย ตอนสุข  นายวิไล จงผสม นายคำสุข พิลา
นายสรธร ชัยฉลาด นายกำชัย สุปิงคลัด นางสาวจันทร์ทิมา คงกล้า
นายอภิลักษณ์ ภูมิศาสตร์
นายชำนาญ สายกระสุน
นายชัชวาล ฉัตรทัน นายบรรลือศักดิ์ แห้วเพ็ชร
นายสมคิด มียิ่ง
นายสุริยา กัญญาพันธ์
นายธิบดี ประทุมทอง
1 2 3