ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

  ครูวรรณา สิยาชีพ หัวหน้ากลุ่มสาระ โทรศัพท์ : E-Mail : ครูบุษกรกุล ส่งเสริม ครูรัตนา รัตนกาญจน์ ครูรัชนี มุ่งเจริญพร ครูสายสุนีย์ สมทรัพย์ ครูฉัณแข รัตตัญญู ครูสุภาพร โชติกาญจนวัฒน์ ครูไพรัตน์ ธรรมวิสุทธิ์ ครูฐิตินันท์ ธนปฐมพงศ์ ครูอวตี…

View More ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ครูกลุ่มสาระคอมพิวเตอร์

ครูภูริตา จันทสุข หัวหน้ากลุ่มสาระฯ โทรศัพท์ – E-mail : khrupooh@gmail.com ครูคำพันธ์ เสาะแสวง โทรศัพท์ – E-mail : – ครูพรระวี บุญสุยา โทรศัพท์ – E-mail : – ครูทิวาพร หลอมประโคน โทรศัพท์ – E-mail : – ครูสมหมาย หลอมประโคน…

View More ครูกลุ่มสาระคอมพิวเตอร์

บุคลากรทางการศึกษา (พนักงานทำความสะอาด)

  นายประสิทธิ์ ศิริสงวน นายสุชิน แลเพลิน นายทองศูนย์ ภูมิศาสตร์ นายสุทิศ เกษณอินทร์ นางสาวพิมล ราชสุข นายอรรถพงษ์ ดีทั่ว   *** พบข้อผิดพลาดหรือต้องการปรับปรุงข้อมูล ส่งข้อมูลได้ที่ khrutik@sirin.ac.th  

View More บุคลากรทางการศึกษา (พนักงานทำความสะอาด)

บุคลากรทางการศึกษา (ลูกจ้างประจำ)

  นายประสิทธิ์ ศิริสงวน นายสุชิน แลเพลิน นายทองศูนย์ ภูมิศาสตร์ นายสุทิศ เกษณอินทร์ นางสาวพิมล ราชสุข นายอรรถพงษ์ ดีทั่ว     *** พบข้อผิดพลาดหรือต้องการปรับปรุงข้อมูล ส่งข้อมูลได้ที่ khrutik@sirin.ac.th  

View More บุคลากรทางการศึกษา (ลูกจ้างประจำ)

ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ครูนุจรีย์ ภักดีกลาง หัวหน้ากลุ่มสาระฯ โทรศัพท์ 081-8764351 ครูจุฬาลักษณ์ เสาสูง โทรศัพท์ 082-7513522 ครูเฉลิมชาติ งาขาว โทรศัพท์ 081-7605797 ครูมานพ ด่านวิไล โทรศัพท์ 086-8499552 ครูสรวุฒิ รัตตัญญู โทรศัพท์ 081-7200133 ครูรุ่งรัตน์ สุภาสัย โทรศัพท์ 089-2859891 ครูมนตรี…

View More ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

  ครูสำเรียง ศรีเพชร หัวหน้ากลุ่มสาระ โทรศัพท์ 092-525-4946 ครูกาญจนาพร สุจินพรัหม โทรศัพท์ 086-880-8103 ครูอรวรรณ รัมพณีนิล โทรศัพท์ 089-630-6346 ครูยุพาจิตรา บุญจรัส โทรศัพท์ 083-464-8400 ครูธำรงศักดิ์ บุญจรัส โทรศัพท์ 084-193-1219 ครูสมกิตต์ โอรสรัมย์ โทรศัพท์…

View More ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

ครูกลุ่มสาระภาษาไทย

ครูสุทธิรัตย์ คงไทย หัวหน้ากลุ่มสาระฯ โทรศัพท์ 081-548-5797 ครูมะลิ บุญสุยา โทรศัพท์ ครูรัชรินทร์ สาระไชยโรจน์ โทรศัพท์ ครูประสงค์ โสมรัตนานนท์ โทรศัพท์ ครูภัทรพร พึ่งชาติ โทรศัพท์ ครูประเสริฐ นามพูน โทรศัพท์ ครูศรีฏลาศ์ ศรีลานุช โทรศัพท์ ครูอสิพร ไชยเทพ…

View More ครูกลุ่มสาระภาษาไทย

ครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

    ครูพอย สุดจำนง หัวหน้ากลุ่มสาระฯ โทรศัพท์ 081-977-6633 ครูบรรจบ ด้วงมั่ง   ครูวัชระ ชาญศรี ครูชาญ จิรัฐติกาลกุลเวท ครูอำพล รติธรรมกุล   ครูศุภชัย จันทร์คำ   ครูสุนิศา สุดจำนง ครูสุวชัย ศรีบุญเรือง ครูพิชยนนท์ หอมนวล…

View More ครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

ครูกลุ่มสาระศิลปะ

   ครูพงษ์ศักดิ์ แสนสุข หัวหน้ากลุ่มสาระ ครูละออ ศรีไทย ครูสุทธิลักษณ์ สมใจหวัง ครูสุนทรี เกตุชาติ ครูธีระวัฒน์ สมยิ่ง ครูขวัญจิรา วงแหวน   ครูวลัยพรรณ จารุทรัพย์สดใส ***พบข้อผิดพลาดหรือต้องการปรับปรุงข้อมูล ส่งข้อมูลได้ที่ khrutik@sirin.ac.th

View More ครูกลุ่มสาระศิลปะ

ครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

   ครูรุ่งทิพย์ เสาสูง หัวหน้างานแนะแนว โทรศัพท์ 082-143-3476 ครูศิริพงษ์ นึกชอบ ครูกรรณิกา ลาภจิตร ครูแพงศรี ศรีมงคล ครูอมรรัตน์ กลิ่นหมื่นไวย   *** พบข้อผิดพลาดหรือต้องการปรับปรุงข้อมูล ส่งข้อมูลได้ที่ khrutik@sirin.ac.th  

View More ครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน