ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ครูนฤทัย เนินสูง หัวหน้ากลุ่มสาระฯ โทรศัพท์ – ครูรัตนา รัตนกาญจน์ ครูฉัณแข รัตตัญญู …

Read More

ครูกลุ่มสาระเทคโนโลยี

ครูคำพันธ์ เสาะแสวง หัวหน้ากลุ่มสาระฯ โทรศัพท์ ครูพรระวี บุญสุยา ครูทิพย์ภาวี หลอมประโคน ค…

Read More

บุคลากรทางการศึกษา (ลูกจ้างประจำ)

นายสุชิน แลเพลิน นายสุทิศ เกษณอินทร์ นายทองศูนย์ ภูมิศาสตร์ นางสาวพิมล ราชสุข นางเพ็ญศรี น…

Read More

ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  ครูนุจรีย์ ภักดีกลาง หัวหน้ากลุ่มสาระฯ โทรศัพท์ 081 876 4351 ครูจุฬาลักษณ์ เสาสูง ค…

Read More

ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

  ครูสิวพร ไพรกังวาล หัวหน้ากลุ่มสาระฯ โทรศัพท์ 081 547 6566 ครูกาญจนาพร สุจินพรัหม ครูสำเ…

Read More

บุคลากรทางการศึกษา

นางอัฉริยา พรหมบุตร นางพิมพ์วิมล จันทร์หอม นายสุชิน แลเพลิน นายสุทิศ เกษณอินทร์ นายทองศูนย…

Read More