ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ


ครูนฤทัย เนินสูง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
โทรศัพท์ –

ครูรัตนา รัตนกาญจน์

ครูฉัณแข รัตตัญญู

ครูสุภาพร โชติกาญจนวัฒน์

ครูไพรัตน์ ธรรมวิสุทธิ์

ครูไพรัตน์ ธรรมวิสุทธิ์

ครูฐิตินันท์ ธนปฐมพงศ์

ครูอำไพ มุ่งสันติ

ครูสายชล ศรีวิเศษ

ครูอลิษา พิมวงษา

ครูเย็นฤทัย สามาลย์

ครูวันทนีย์ สร้อยนาก

ครูวรรณา สิยาชีพ

ครูพิมพ์พร สุขแล้ว

ครูเยาวรัตน์ โตพูนพิพัฒน์

ครูพัชรินทร์ เสียงวังเวง

ครูอัชฎาพร ใจใหญ่

ครูปรารถนา นิสังรัมย์

ครูนาราภัทร ตรงจิตพิทักษ์

ครูสุปราณี นาคงาม

ครูหทัยกาญจน์ กล้าแข็ง

ครูสิริภาณณ์ นามสวัสดิ์

ครูโกมล ศรีวรรณะ

ครูสุวภา ภิญโญภาพ

ครูธนากร กายสง่า

ครูสุจตรา ชาสุด
ครูยุรนันท์ จันทะเวช ครูหทัยชนก ศูนย์ตรง ครูโสภิดา ผู้สมเก่า
ครู Kazuhiko Matsuo ครู Samir Mar Houm ครู Jack Black
ครู –

ครูกลุ่มสาระเทคโนโลยี


ครูพรระวี บุญสุยา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
โทรศัพท์ 061 965 8789

ครูคำพันธ์ เสาะแสวง

ครูทิวาพร หลอมประโคน

ครูสมหมาย หลอมประโคน

ครูภูริตา จันทสุข

ครูอนุสรณ์ จันทสุข

ครูอานนท์ มุ่งดี

ครูบุญมี กิ่งก้านจันทร์

ครูประสิทธิ์ ตะวันหะ
ครูพัฒสลี เพ็งแจ่ม
ครูธัชทรัพย์ เสียงจินดารัตน์

ครูณัฎฐยา ใจหาญ

ครูนิศารัตน์ นิลศักดิ์

ครูมลิวัลย์    บุญเย็น

ครูสมชาย วงศา

ครูอนงค์นาถ สร้อยจิต

ครูสุชิต ยอดเพ็ชร
เจ้าหน้าที่ห้องคอมพิวเตอร์

บุคลากรทางการศึกษา (พนักงาน)


นางรม เจ็ดประโคน

นางจันทร์เลิศ ปันหอม

นางรัชนีย์ หวังสุดดี

นางสาวทองคำ สุดสายตรวจ

นางรัตวจี วาหมงคล

นางสาวประณี ปันหอม

นางเพ็ญศรี นิลสุข

นางประหยัด เพิ่มนิตย์

นายวิสันต์ สุไต้ทอน

นายมั่นศักดิ์ บุญเพิ่ม

นายสมชิต นิลสุข

นางขวัญศรี ทาสีดา

นายวอน ไชยพร

นางสาววารินทร์ มนตรี

นางสาวบงกช มียิ่ง

นายวินิตย์ โฉมศรี

นายสมศักดิ์ แสงทอง

นายช้อย ตอนสุข 

นายวิไล จงผสม

นายคำสุข พิลา

นายสรธร ชัยฉลาด

นายกำชัย สุปิงคลัด

นางสาวจันทร์ทิมา คงกล้า

นายสันติ ศรีเมือง

นายอภิลักษณ์ ภูมิศาสตร์

นายทองศูนย์ ภูมิศาสตร์

นายชัชวาล ฉัตรทัน

นายบรรลือศักดิ์ แห้วเพ็ชร

นายสมคิด มียิ่ง

นายสุริยา กัญญาพันธ์

นายสุวัฒน์ ขำจันทร์

ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


ครูนุจรีย์ ภักดีกลาง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
โทรศัพท์ 081 876 4351

ครูจุฬาลักษณ์ เสาสูง

ครูเฉลิมชาติ งาขาว


ครูสรวุฒิ รัตตัญญู

รุ่งรัตน์ สุภาสัย

ครูมนตรี จิตต์หาญ

ครูศุภัทรพันธ์ จันพุทซา

ครูสุริวรรณ สุริยงคต

ครูพรศรี บูรณ์เจริญ

ครูจิรภาส ภูลี

ครูวิรงรอง จันทเขต


ครูสวลักษณ์ บุญญะสิริสิทธิ์


ครูกิตติกวินท์ ปินไชย


ครูนวัช หาทรัพย์


ครูสุจิตรา มาลีแก้ว


ครูสุริยา บรรลือทรัพย์

ครูปิยะดา คุ้มสุวรรณ

ครูปฐมาวดี สุปิงคลัด

ครูวารีย์ บัวงาม

ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

 
ครูสิวพร ไพรกังวาล
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
โทรศัพท์ 081 547 6566

ครูกาญจนาพร สุจินพรัหม

ครูสำเรียง ศรีเพชร

ครูยุพาจิตรา บุญจรัส


ครูธำรงศักดิ์ บุญจรัส

ครูสมกิตต์ โอรสรัมย์

ครูปตินุช พรหมบุตร

ครูสิริกร คงกล้า
ครูลัดดา สุขยานุดิษฐ์

ครูสรัณทิพย์ หมวกเหล็ก
ครูกัลยา คิดอยู่

ครูอัชญา อนุเคราะห์

ครูนิดต้า เจริญศิริ
ครูสริญญา อนุเคราะห์

ครูจิรวรรณ ศรีชะลุ่ม

ครูยิ่งลักษณ์ เติมกล้า

ครูปภิญญา สอนกล้า

ครูวรรณี มณีพงศ์

ครูรัชนีวรรณ เทียนทอง

ครูสุชาดา เฉลียวไว

ครูวาสนา สาลี

ครูอำภา กลองชัย

ครูวรากุล ผลาผล

ครูเกศนี นับถือดี


ครูชรินธร ศรีลานุช


ครูอรอนงค์ อินทร์ตา

ครูจันทร์ศรี วสุวัชร์


ครูภัทรวรินทร์ แก้วคำ
 
*** พบข้อผิดพลาดหรือต้องการปรับปรุงข้อมูล ส่งข้อมูลได้ที่ khrutik@sirin.ac.th

บุคลากรทางการศึกษา (เจ้าหน้าที่สำนักงาน)


นางอัฉริยา พรหมบุตร

นางพิมพ์วิมล จันทร์หอม
   

นางจันทร์หอม สุจินพรัหม

นางพนารัตน์ ลายทอง

นางเสาวดี งามปัญญา

นางสมใจ บุญพัฒน์

นายสุริยะ ลมพรมราช

นางจันทร์สุธา ชมบุญ

นางปณัฐดา จุกหอม

นางเทวี ทองนำ

นายสุชิต ยอดเพ็ชร

นายพงศกร ผจญกล้า

นางสุภาภรณ์ แห้วเพ็ชร

นางสาวผจงใจ ไชยหาญ

นางสาวพวงพยอม ชมชื่น

นางสาวรัตยาภรณ์ ไชยหาญ

นางสาวมนัญญา ฉิมมา

นางมาลา นพเก้า
 
1 2 3