ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ


ครูวรรณา สิยาชีพ

หัวหน้ากลุ่มสาระ
โทรศัพท์ :

ครูรัตนา รัตนกาญจน์

ครูรัชนี มุ่งเจริญพร

ครูฉัณแข รัตตัญญู

ครูสุภาพร โชติกาญจนวัฒน์

ครูไพรัตน์ ธรรมวิสุทธิ์
ครูฐิตินันท์ ธนปฐมพงศ์
ครูอวตี บัณฑิตนิธิกุล

ครูอำไพ มุ่งสันติ

ครูสายชล ศรีวิเศษ
ครูอลิษา พิมวงษา
ครูเย็นฤทัย สามาลย์

ครูวันทนีย์ สร้อยนาก

ครูนฤทัย เนินสูง

ครูพิมพ์พร สุขแล้ว

ครูเยาวรัตน์ โตพูนพิพัฒน์

ครูพัชรินทร์ เสียงวังเวง

ครูอัชฎาพร ใจใหญ่

ครูปรารถนา นิสังรัมย์

ครูนาราภัทร ตรงจิตพิทักษ์

ครูสุปราณี นาคงาม

ครูหทัยกาญจน์ กล้าแข็ง

ครูสิริภาณณ์ นามสวัสดิ์

ครูสุวภา ภิญโญภาพ

ครูธนากร กายสง่า

ครูสุจตรา ชาสุด
ครู Kazuhiko Matsuo ครู Matthiev Gvinguene ครู Stuart Galban

ครู Song Wenjing
 ครู Samir Mar Houm

*** พบข้อผิดพลาดหรือต้องการปรับปรุงข้อมูล ส่งข้อมูลได้ที่ khrutik@sirin.ac.th

ครูกลุ่มสาระคอมพิวเตอร์


ครูพรระวี บุญสุยา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
โทรศัพท์ –

ครูคำพันธ์ เสาะแสวง
โทรศัพท์ –

ครูทิวาพร หลอมประโคน
โทรศัพท์ –
20161028-155057
ครูสมหมาย หลอมประโคน
โทรศัพท์ –

ครูภูริตา จันทสุข
โทรศัพท์ –

ครูอนุสรณ์ จันทสุข
โทรศัพท์ –

ครูกฤติภัทร มุ่งดี
โทรศัพท์ –

ครูบุญมี กิ่งก้านจันทร์
โทรศัพท์ –

ครูประสิทธิ์ ตะวันหะ
โทรศัพท์ –

ครูพัฒสลี เพ็งแจ่ม
โทรศัพท์ –

ครูธัชทรัพย์ เสียงจินดารัตน์
โทรศัพท์ –

ครูณัฎฐยา ใจหาญ
โทรศัพท์ –

ครูนิศารัตน์ นิลศักดิ์
โทรศัพท์ –

ครูมลิวัลย์    บุญเย็น
โทรศัพท์ –

ครูอนงค์นาถ สร้อยจิต
โทรศัพท์ –

ครูสุชิต ยอดเพ็ชร
เจ้าหน้าที่ห้องคอมพิวเตอร์

ครูสุริยะ ลมพรมราช
เจ้าหน้าที่ห้องคอมพิวเตอร์
who
ครูอิทธิพล จันทร์ฉาย
(นักศึกษาฝึกประสบการณ์)
who
ครูกนกวรรณ มานุจำ
(นักศึกษาฝึกประสบการณ์)

***พบข้อผิดพลาดหรือต้องการปรับปรุงข้อมูล ส่งข้อมูลได้ที่ khrutik@sirin.ac.th

บุคลากรทางการศึกษา (พนักงานทำความสะอาด)

 

นายประสิทธิ์ ศิริสงวน
นายสุชิน แลเพลิน

นายทองศูนย์ ภูมิศาสตร์

นายสุทิศ เกษณอินทร์

นางสาวพิมล ราชสุข
นายอรรถพงษ์ ดีทั่ว
 

*** พบข้อผิดพลาดหรือต้องการปรับปรุงข้อมูล ส่งข้อมูลได้ที่ khrutik@sirin.ac.th

 

บุคลากรทางการศึกษา (ลูกจ้างประจำ)


นายสุชิน แลเพลิน

นายทองศูนย์ ภูมิศาสตร์

นายสุทิศ เกษณอินทร์

นางสาวพิมล ราชสุข
   

*** พบข้อผิดพลาดหรือต้องการปรับปรุงข้อมูล ส่งข้อมูลได้ที่ khrutik@sirin.ac.th

ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


ครูนุจรีย์ ภักดีกลาง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
โทรศัพท์ 081-8764351

ครูจุฬาลักษณ์ เสาสูง
โทรศัพท์ 082-7513522

ครูเฉลิมชาติ งาขาว
โทรศัพท์ 081-7605797

ครูสรวุฒิ รัตตัญญู
โทรศัพท์ 081-7200133

รุ่งรัตน์ สุภาสัย
โทรศัพท์ 089-2859891

ครูมนตรี จิตต์หาญ
โทรศัพท์ 086-2513688

ครูศุภัทรพันธ์ จันพุทซา
โทรศัพท์ 087-2395033

ครูสุริวรรณ สุริยงคต
โทรศัพท์ 084-4786292

ครูพรศรี บูรณ์เจริญ
โทรศัพท์ 086-2563999

ครูจิรภาส ภูลี
โทรศัพท์ 087-4558518

ครูวิรงรอง จันทเขต
โทรศัพท์ 081-7900419

ครูสวลักษณ์ บุญญะสิริสิทธิ์
โทรศัพท์ 091-089-9108

ครูกิตติกวินท์ ปินไชย
โทรศัพท์ 094-612-4321

ครูนวัช หาทรัพย์
โทรศัพท์ 088-594-0923
 
ครูสุจิตรา มาลีแก้ว
โทรศัพท์ 088-122-6412

ครูปฐมาวดี สุปิงคลัด
โทรศัพท์ 098-271-0677
 
       
*** พบข้อผิดพลาดหรือต้องการปรับปรุงข้อมูล ส่งข้อมูลได้ที่ khrutik@sirin.ac.th

ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

 
ครูสิวพร ไพรกังวาล
หัวหน้ากลุ่มสาระ
โทรศัพท์ –

ครูกาญจนาพร สุจินพรัหม
โทรศัพท์ 086-880-8103

ครูสำเรียง ศรีเพชร
โทรศัพท์ 092-525-4946

ครูยุพาจิตรา บุญจรัส
โทรศัพท์ 083-464-8400

ครูธำรงศักดิ์ บุญจรัส
โทรศัพท์ 084-193-1219

ครูสมกิตต์ โอรสรัมย์
โทรศัพท์ 081-789-1490

ครูปตินุช พรหมบุตร
โทรศัพท์ 086-254-6529

ครูสิริกร คงกล้า
โทรศัพท์ 087-878-4208
ครูลัดดา สุขยานุดิษฐ์
โทรศัพท์ 086-250-7642

ครูสรัณทิพย์ หมวกเหล็ก
โทรศัพท์ 088-580-5599
ครูกัลยา คิดอยู่
โทรศัพท์ 095-602-9578

ครูอัชญา อนุเคราะห์
โทรศัพท์ 080-163-6635

ครูนิดต้า เจริญศิริ
โทรศัพท์ 081-900-7403
ครูสริญญา อนุเคราะห์
โทรศัพท์ 085-777-8784

ครูจิรวรรณ ศรีชะลุ่ม
โทรศัพท์ 080-6092038

ครูยิ่งลักษณ์ เติมกล้า
โทรศัพท์ 087-367-9764

ครูปภิญญา สอนกล้า

ครูวรรณี มณีพงศ์

ครูรัชนีวรรณ เทียนทอง

ครูสุชาดา เฉลียวไว

ครูวาสนา สาลี

ครูอำภา กลองชัย

ครูวรากุล ผลาผล
ครูเกศนี นับถือดี

ครูชรินธร ศรีลานุช


ครูอรอนงค์ อินทร์ตา

ครูจันทร์ศรี วสุวัชร์


ครูภัทรวรินทร์ แก้วคำ
 
*** พบข้อผิดพลาดหรือต้องการปรับปรุงข้อมูล ส่งข้อมูลได้ที่ khrutik@sirin.ac.th

ครูกลุ่มสาระภาษาไทย


ครูสุทธิรัตย์ คงไทย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
โทรศัพท์ 081-548-5797

ครูรัชรินทร์ สาระไชยโรจน์
โทรศัพท์

ครูภัทรพร พึ่งชาติ
โทรศัพท์

ครูประเสริฐ นามพูน
โทรศัพท์

ครูศรีฏลาศ์ ศรีลานุช
โทรศัพท์

ครูอสิพร ไชยเทพ
โทรศัพท์

ครูยอแสง จันทร์เสน
โทรศัพท์

ครูสุรางค์ทิพย์ สุขพูล
โทรศัพท์

ครูสิริพร กลิ่นหมื่นไวย
โทรศัพท์

ครูกุสุมา แสนสุข
โทรศัพท์

ครูมณี นรสาร
โทรศัพท์

ครูมนท์ฤดี ทองเรือง
โทรศัพท์

ครูชุติกาญจน์ ชาติพันจันทร์
โทรศัพท์

ครูฉัตรตะวัน เตียงทอง
โทรศัพท์
ครูสุกัญญา แคนจา
โทรศัพท์

ครูสิริลักษณ์ พงษ์วิเศษ
โทรศัพท์
 
ครูสิริลักษณ์ พงษ์วิเศษ
โทรศัพท์
***พบข้อผิดพลาดหรือต้องการปรับปรุงข้อมูล ส่งข้อมูลได้ที่ khrutik@sirin.ac.th
1 2