ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์

ครูชัชวาลย์ มณีวัตร์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ โทรศัพท์ ครูเรไร เผือดนอก ครูธีรพล เสาะแสวง ครูกัลยา ถมยางกูร ครูกอบแก้ว ภูติธนารักษ์ ครูเสาวลักษณ์ เนื้อทอง ครูนงนุช อินทรวงษ์โชติ  ครูบงกช บุญโต ครูนิตยา จินดาศรี ครูสุวรรณี เสาร์ทอง ครูพรประภา เชื่อมทอง ครูวรรณเพ็ญ ศรีโคตร ครูภัคภร ใสแจ่ม ครูยุพาสินี สุทธิยานุช ครูสายสมร เจือจันทร์ ครูกัลยารัตน์ แสนกล้า ครูชริกา อุรารื่น ครูศราวุฒิ สมใจ ครูทรงไทย ปิยไชติสกุลชัย ครูอรวรรณ ตันสุวรรณรัตน์ ครูสุพรรณ ก้านอินทร์ ครูสุรวิทย์ชัย งามชื่นศิริกุล ครูรัตนา หวังสุดดี ครูบานเย็น สิงห์คูณ ครูสุพิชัย พลบูรณ์ศรี ครูนันทพัทธ์ รัตนาวิวัฒน์ *** พบข้อผิดพลาดหรือต้องการปรับปรุงข้อมูล ส่งข้อมูลได้ที่ khrutik@sirin.ac.th

Read more

ผู้บริหารโรงเรียน

   นายธีระทัศน์  อัครฉัตรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ – E-mail : – – รองผู้อำนวยการ งานบริหารงบประมาณ โทรศัพท์ – E-mail : – นายภัทรพล  หมวกเหล็ก รองผู้อำนวยการ งานบริหารทั่วไป โทรศัพท์ – E-mail : – นายประเสริฐ พิสมัย รองผู้อำนวยการ งานบริหารบุคคล โทรศัพท์ – E-mail : – – รองผู้อำนวยการ งานบริหารวิชาการ โทรศัพท์ – E-mail : – ***พบข้อผิดพลาดหรือต้องการปรับปรุงข้อมูล ส่งข้อมูลได้ที่ khrutik@sirin.ac.th

Read more

ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพ

  ครูนิภา หลิมศิริวงษ์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครูผ่องศรี พัวพันธ์ุ ครูสุรชัย กิ่งก้านจันทร์   ครูมนตรี ท้าวไทยชนะ ครูณิชานันทน์ รักษ์คิด     ***พบข้อผิดพลาดหรือต้องการปรับปรุงข้อมูล ส่งข้อมูลได้ที่ khrutik@sirin.ac.th  

Read more
1 2