ครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

   
ครูพอย สุดจำนง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
โทรศัพท์ 081-977-6633

ครูบรรจบ ด้วงมั่ง

ครูวัชระ ชาญศรี

ครูชาญ จิรัฐติกาลกุลเวท

ครูอำพล รติธรรมกุล

ครูศุภชัย จันทร์คำ

ครูสุนิศา สุดจำนง

ครูสุวชัย ศรีบุญเรือง

ครูจิรัฐิกานต์ สมานรักษ์

     
  

*** พบข้อผิดพลาดหรือต้องการปรับปรุงข้อมูล ส่งข้อมูลได้ที่ khrutik@sirin.ac.th

ครูกลุ่มสาระศิลปะ


ครูพงษ์ศักดิ์ แสนสุข
หัวหน้ากลุ่มสาระ

ครูละออ ศรีไทย

ครูสุทธิลักษณ์ สมใจหวัง

ครูสุนทรี เกตุชาติ

ครูธีระวัฒน์ สมยิ่ง

ครูขวัญจิรา วงแหวน

ครูวลัยพรรณ จารุทรัพย์สดใส
***พบข้อผิดพลาดหรือต้องการปรับปรุงข้อมูล ส่งข้อมูลได้ที่ khrutik@sirin.ac.th

ครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

  
ครูรุ่งทิพย์ เสาสูง
หัวหน้างานแนะแนว
โทรศัพท์ 082-143-3476

ครูศิริพงษ์ นึกชอบ

ครูกรรณิกา ลาภจิตร

ครูแพงศรี ศรีมงคล

ครูอมรรัตน์ กลิ่นหมื่นไวย
 

*** พบข้อผิดพลาดหรือต้องการปรับปรุงข้อมูล ส่งข้อมูลได้ที่ khrutik@sirin.ac.th

 

ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์


ครูชัชวาลย์ มณีวัตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
โทรศัพท์

ครูเรไร เผือดนอก

ครูธีรพล เสาะแสวง

ครูกัลยา ถมยางกูร

ครูกอบแก้ว ภูติธนารักษ์

ครูเสาวลักษณ์ เนื้อทอง

ครูนงนุช อินทรวงษ์โชติ 

ครูบงกช บุญโต

ครูนิตยา จินดาศรี
ครูสุวรรณี เสาร์ทอง
ครูพรประภา เชื่อมทอง

ครูวรรณเพ็ญ ศรีโคตร

ครูภัคภร ใสแจ่ม

ครูยุพาสินี สุทธิยานุช

ครูสายสมร เจือจันทร์

ครูกัลยารัตน์ แสนกล้า

ครูชริกา อุรารื่น

ครูศราวุฒิ สมใจ

ครูทรงไทย ปิยไชติสกุลชัย

ครูอรวรรณ ตันสุวรรณรัตน์

ครูสุพรรณ ก้านอินทร์

ครูสุรวิทย์ชัย งามชื่นศิริกุล

ครูรัตนา หวังสุดดี

ครูบานเย็น สิงห์คูณ

ครูสุพิชัย พลบูรณ์ศรี

ครูนันทพัทธ์ รัตนาวิวัฒน์

*** พบข้อผิดพลาดหรือต้องการปรับปรุงข้อมูล ส่งข้อมูลได้ที่ khrutik@sirin.ac.th

ผู้บริหารโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทรศัพท์ –
E-mail : –รองผู้อำนวยการ
งานบริหารงบประมาณ
โทรศัพท์ –
E-mail : –

นายภัทรพล  หมวกเหล็ก
รองผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน
โทรศัพท์ –
E-mail : –

นายประเสริฐ พิสมัย
รองผู้อำนวยการ
งานบริหารบุคคล
โทรศัพท์ –
E-mail : –


รองผู้อำนวยการ
งานบริหารวิชาการ
โทรศัพท์ –
E-mail : –
***พบข้อผิดพลาดหรือต้องการปรับปรุงข้อมูล ส่งข้อมูลได้ที่ khrutik@sirin.ac.th

ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพ

 
ครูนิภา หลิมศิริวงษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

ครูผ่องศรี พัวพันธ์ุ

ครูสุรชัย กิ่งก้านจันทร์
 
ครูมนตรี ท้าวไทยชนะ

ครูณิชานันทน์ รักษ์คิด

***พบข้อผิดพลาดหรือต้องการปรับปรุงข้อมูล ส่งข้อมูลได้ที่ khrutik@sirin.ac.th

1 2