รางวัลเหรียญทอง อันดับ 5 ซูโดกุ รุ่นสมัครเล่น ในรายการ “แบรนด์ครอสเวิร์ดเกม ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 34 และแบรนด์ซูโดกุชิงแชมป์นานาชาติ ประจำปี 2562” โดย นางสาวนันท์นภัส บุญเจริญพันธ์ทวี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เอแม็ท รุ่น ม.ปลาย หญิง ในรายการ “แบรนด์ครอสเวิร์ดเกม ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 34 และแบรนด์ซูโดกุชิงแชมป์นานาชาติ ประจำปี 2562” โดย นางสาวกนกพร เลาหพงษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ปกครอง สมาคมครู-ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ทำให้เราประสบผลสำเร็จในวันนี้ คือ ความภาคภูมิใจร่วมกันของพวกเราชาวขาว-แดง “ผลงานและความดี สมศักดิ์ศรีรางวัลพระราชทาน”โรงเรียนรางวัลพระราชทานครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา2560 ซึ่งมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ

โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2561 ประเภทมัธยมศึกษา

“มุ่งมั่นพัฒนา นำพาสิรินธร สู่ความเป็นมาตรฐานสากล” รางวัลอันทรงคุณค่า รางวัลระดับประเทศ ของคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสิรินธร

นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ รับโล่เกียรติยศโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2561 ประเภทมัธยมศึกษา จากนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวาราวดี นครปฐม ขอขอบพระคุณผู้บริหารทุกท่าน คณะคุณครู พี่ๆสภาพี่เลี้ยง เพื่อนๆสภาปีกการศึกษา 2561 น้องๆสภาฝึกหัด และทุกๆท่านที่ให้กำลังใจช่วยเหลือดูแลมาตลอด

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับสภานักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2561

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งที่สามารถทำข้อสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2560 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน

ขอแสดงความยินดีกับนายธีรภัทร์ แสงงาม นักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559

โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ขอแสดงความยินดีกับนายธีรภัทร์ แสงงาม นักเรียนโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ที่ได้รับรางวัลรางวัลพระราชทาน ในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2559
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 นายธีรภัทร์ แสงงาม นักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559 เดินทางไปรายงานตัว ณ กระทรวงศึกษาธิการ ก่อนเข้ารับรางวัลพระราชทาน ซึ่งประกอบด้วย เกียรติบัตร เข็มที่ระลึก และเงินรางวัล จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในระหว่างเวลา ๑๗.๐๐ น. ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต

1 2