Categories

Category: รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ปกครอง สมาคมครู-ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ทำให้เราประสบผลสำเร็จในวันนี้ คือ ความภาคภูมิใจร่วมกันของพวกเราชาวขาว-แดง “ผลงานและความดี สมศักดิ์ศรีรางวัลพระราชทาน”โรงเรียนรางวัลพระราชทานครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา2560

โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2561 ประเภทมัธยมศึกษา

“มุ่งมั่นพัฒนา นำพาสิรินธร สู่ความเป็นมาตรฐานสากล” รางวัลอันทรงคุณค่า รางวัลระดับประเทศ ของคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสิรินธร นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ รับโล่เกียรติยศโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2561 ประเภทมัธยมศึกษา จากนายบุญรักษ์

ขอแสดงความยินดีกับนายธีรภัทร์ แสงงาม นักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559

โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ขอแสดงความยินดีกับนายธีรภัทร์ แสงงาม นักเรียนโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ที่ได้รับรางวัลรางวัลพระราชทาน ในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2559

รางวัล “ตามรอยเกียรติยศครู ผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู”

วันนี้(11 ก.ย.) ที่โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินโครงการตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู มาตั้งแต่ปี 2550 เพื่อคัดเลือกบุคลากรครูสายงานการสอน