รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี รอบ 6 เดือน

Read More

รายงานผลการดําเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี

Read More

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจําปี

Read More

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี

Read More

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี

Read More

เอกสารประกอบการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

เอกสารประกอบการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกข้อความ แบบประเมินแผนฯ วก 1.1/62 แบบประเมิน…

Read More