เอกสารประกอบการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

เอกสารประกอบการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

  1. บันทึกข้อความ
  2. แบบประเมินแผนฯ วก 1.1/62
  3. แบบประเมินหน่วยการเรียนรู้ วก 1.2/62
  4. แบบประเมินงานวิจัย วก 1.3/62

เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมบุคลากรระดับสถานศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมิน PISA 2018

1 2 3