Categories

Category: คู่มือ/เอกสาร

แบบสังเกตพฤติกรรมการสอน

แบบสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูโรงเรียนสิรินธร ภาคเรียนที่ 2/2560   คลิ๊กลิ้งเลยค่ะ รายงานการนิเทศภายใน ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) คลิกลิ้งเลยค่ะ